ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559” โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 จากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค 8 ชมรม จำนวน 11 สหกรณ์ และจำนวน 11 ผลงานนวัตกรรม มานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2559 จำนวน 3 รางวัล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี นั้น
        บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.พ. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM