ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
[เอกสารแนบ]
     ตามที่พื้นที่ในจังหวัดทางภาคใต้ ได้เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ และส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนอพยพจากที่อยู่อาศัย และกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้จัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้น
    ในการนี้ ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ของตนได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และหรือจัดซื้อเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1.    กำหนดวงเงินกู้ที่แต่ละสหกรณ์กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
    2.    อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ “โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ปัจจุบันอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี (กรณีได้รับเฉลี่ยคืนเท่าอัตราปีก่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิจะเหลือร้อยละ 3.61 ต่อปี) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัย ชสอ.ขอความกรุณาสหกรณ์สมาชิกคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกผู้ประสบภัยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปีเช่นกัน แต่หากสหกรณ์สมาชิกมีความจำเป็นที่จะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอความกรุณาคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี
    3.    ชำระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 24 งวด โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก
    4.    จำกัดวงเงินกู้ตามโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท
 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.
โทร 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216 ,223 ,226 และ 227
วันที่เขียนข่าว : 31 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM