พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการบริหารงานของ ชสอ." เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จ.ปทุมธานี

      พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการบริหารงานของ ชสอ." พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000.-บาท ในการจัดโครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ประจำปี 2559 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จ.ปทุมธานี โดยมีดร.สามัคคี. เดชกล้า รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก. บุญใหญ่ และนายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ในงานนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ชื่อผลงาน "นวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันแก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน" สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อผลงาน "การพัฒนาโปรแกรมคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ชื่อผลงาน "Magic Mirror Online" และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ชื่อผลงาน "การจัดระบบงานเอกสารและข้อมูลการปฎิบัติงานด้วยระบบข้อมูลส่วนกลางในองค์กร (Organization Data Center) โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาค (ชนะเลิศ) ประจำปี 2559 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ชื่อผลงาน "Magic Mirror Online" และ รางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาค (รองชนะเลิศ) ประจำปี 2559 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ชื่อผลงาน "การจัดระบบงานเอกสารและข้อมูลการปฎิรูปงานด้วยระบบข้อมูลส่วนกลางในองค์กร (Organization Data Center) ซึ่งจะเป็นตัวแทนของทางชมรมฯ ภาคกลางในการไปนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อรับการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี 2559 ของ ชสอ. ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM