มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[เอกสารแนบ]
     ด้วยชุมนุมสหกรร์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง "กองทุนกลาง" เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
       ในปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
      ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการเสนอโครงการของโรงเรียนพร้อมงบประมาณและายละเอียดให้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด จังหวัดละ 1 โครงการ เพื่อส่งให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 319-320
โทรสาร 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 19 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM