คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าสวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

      เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.15 น. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าพบดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเข้าพบนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ ชสอ. เพื่อมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ ชสอ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

     เวลา 13.30 น. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.เข้าพบนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ ชสอ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

    เวลา 14.30 น. นายสมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ ชสอ. เข้าพบนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และในวันเดียวกัน นายสมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ ชสอ. เข้าพบนางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 เข้าพบสวัสดีปีใหม่ นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM