ขอทราบข้อมูลความเสียหายของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้
[เอกสารแนบ]
     ด้วยพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ ได้เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ และส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตแล้วทรัพย์สิน ประชาชนอพยพจากที่อยู่อาศัย ละกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ตระหนักในปัญหาของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ด้วยความห่วงใยสหกรณ์และสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจึงขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์มแจ้งความเสียหายของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ของท่านมายัง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและกำหนดมาตรการในการเยียวยา ฟื้นฟูสหกรณ์และบรรดาสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์
โทร 0 2496 1199 ต่อ 319-321
วันที่เขียนข่าว : 12 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM