ชสอ. จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” มุ่งเป็นต้นแบบองค์กร “สีขาว” ของขบวนการสหกรณ์

          พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์สมาชิก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และขบวนการสหกรณ์ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมทำกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร   สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.
          โดยในช่วงเช้า ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกันทำกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งร่วมพิธีเปิดป้าย “ชสอ. สีขาว สะอาด โปร่งใส” และป้าย “ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์” บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ชสอ.
          พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะเป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย มุ่งเป็นองค์กรต้นแบบของขบวนการสหกรณ์ โดยการยืนยันเจตนาความมุ่งมั่นและเจตจำนง ในการทำให้ ชสอ. เป็นองค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส” และเป็นศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ อีกทั้งสร้างความตระหนักและค่านิยม ในการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการบริหารและดำเนินงานกิจการสหกรณ์ โดยยึดเอาหลักคุณธรรมและน้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการปฏิบัติตาม และ ชสอ. ขอเป็นต้นแบบ “องค์กรสีขาว” เพื่อร่วมส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์ ให้ยึดหลักการบริหารสหกรณ์อย่างมีหลัก “ธรรมาภิบาล” กล่าวคือ มีความถูกต้อง โปร่งใส ในการปฏิบัติ ทั้งต่อตนเอง ภายในองค์กร และ การติดต่อดำเนินกิจกรรมกับองค์กรภายนอก ปฏิเสธการกระทำผิดหลักธรรม ผิดกฎหมาย ไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น ทุกรูปแบบ มีความรับผิดชอบต่องานและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ทั้งในองค์กรตนเองและนอกองค์กร อีกประการหนึ่งจะจัดเตรียม ชสอ. ให้เป็นสถานที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างแท้จริง
          นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลเข็มที่ระลึกวันออมแห่งชาติและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ขยัน” และรางวัลการประกวดคำขวัญในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากนั้นเป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชสอ.” โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้เชียวชาญประจำคณะต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
วันที่เขียนข่าว : 23 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM