แจ้งเวียนกฏกระทรวงที่ออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
[เอกสารแนบ]
      ด้วยกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 มีผลทำให้ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมอนบัญญัติที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 ฉบับ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
         บัดนี้ กฏกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลใช้บังคับเป็นกฏหมายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
วันที่เขียนข่าว : 20 ธ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM