การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
[เอกสารแนบ]
      ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ทราบว่า ต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตราที่ 13 และ มาตราที่ 16 พ.ศ. 2559 เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแต่ละหมวดรายวิชา พ.ศ. 2559 นั้น

           ชสอ. ขอเรียนให้ทราบว่า เรื่องการจัดอบรมดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ชสอ. จะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯ ในครั้งที่ 2 ภายในเดือนเมษายน 2560 เมื่อหลักสูตรผ่านการอนุมัติแล้ว ชสอ. จะดำเนินกรจัดฝึกอบรมให้กับสหกรณ์สมาชิกต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 28 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM