สัมมนา "ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี" ในวันที่ 22 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย

        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และนายอนันต์ ชาตูรประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนา "ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี" ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกสหกรณ์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ จากนั้นได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินการ เพื่อยกเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วนำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสกรณ์สมาชิกต่อไป และในการนี้ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้เป็นตัวแทนคณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินให้มีความมั่นคงนำเสนอเกี่ยวกับ "ข้อเสนอการปฎิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบด้วย
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM