ประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาาชิก และประกาศรายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  (ชสอ.)  ดำเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบลงทุนจำนวน 436 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญและใช้งบลงทุนเป็นจำนวนมาก ปีบัญชี 2558 ชสอ. ได้จ้างบริษัทเมโทร ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทได้แจ้งส่งมอบงานช่วงที่ 1 งวดที่ 6 จำนวน 9 ระบบงานแล้ว
      ชสอ. ได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก จำเป็นต้องมีสหกรณ์ใช้งานจริงโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับขบวนการสหกรณ์ และได้มีการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว เสร็จไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 59 และได้คัดเลือกสหกรณ์ที่ใช้งานจริงโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้ง 10 สหกรณ์ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  
2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด  
3.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด  
5.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  
6.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด 
7.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด 
8.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จำกัด  
9.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 
10.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 
วันที่เขียนข่าว : 30 ต.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM