หน้าหลัก  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
กองทุน กสจ.  
คณะกรรมการกองทุน  
สมาชิกกองทุน  
การประชุมใหญ่สมาชิก  
ผลการดำเนิงาน  
จุลสาร กสจ.  
เอกสารและสื่อเผยแพร่  
บทความ กสจ.  
ติดต่อเรา  


คณะกรรมการ ชุดที่ 7


• หนังสือแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ชุดที่ 7
• หนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ชุดที่ 7

 


นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง
ประธานกรรมการ


พ.ต.อ.ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ
รองประธานกรรมการ


นายวิทิต ปุตระเศรณี
กรรมการ

นายวารี แสงพันตา
กรรมการ

นางสาวมานิตา พุ่มไสว
กรรมการ


นางประภาษร ทิพย์ดี
กรรมการ

นายอาจพล วงศ์บุษราคัม
กรรมการ

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย
กรรมการ


นางสุภาภรณ์ ตรีทศานนท์
กรรมการ

นางสาวกัลยา เพียรสุสม
กรรมการ

นางอรอนงค์ อระวีพร
กรรมการ


นายสุรินทร์ วทัญญู
กรรมการนางประชุม สวัสดิชัย
กรรมการและเหรัญญิก

นางดวงเดือน สายสมบัติ
กรรมการและเลขานุการ


นางสาวศรัณย์รัตช์ มั่นกิจเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
และผู้ประสานงาน

 

 

ที่ปรึกษา


นายไพบูลย์ แก้วเพทาย
ที่ปรึกษา


นายอนุวัตร์ สุวรรณสุขุม
ที่ปรึกษา


นายปราโมช ถาวร
ที่ปรึกษา


นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์
ที่ปรึกษา

 

Copyright ©2009
Website designed by: Jadad