บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
[กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “คณะกรรมการอำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

       
  ให้กรอกเฉพาะชื่อสหกรณ์เท่านั้น ไม่ต้องใส่คำว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์" นำหน้า
เช่น สหกรณ์ออมทรัพยกอไก่ จำกัด ให้กรอกเฉพาะ "กอไก่" เท่านั้น
และระบบจะทำการค้นหาข้อมูลของท่านขึ้นมาอัตโนมัติ แล้วให้ท่าคลิกเลือกข้อมูลจากระบบ
วันที่ :
สหกรณ์ออมทรัพย์ :    จำกัด
ที่อยู่ :   
โทรศัพท์  :   โทรสาร :   
เว็บไซต์ของสหกรณ์ :   
  มีความประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ดังนี้
1) ชื่อ-สกุล :   
ตำแหน่ง :   
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
2) ชื่อ-สกุล :   
ตำแหน่ง :   
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
3) ชื่อ-สกุล :   
ตำแหน่ง :   
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
4) ชื่อ-สกุล :   
ตำแหน่ง :   
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
5) ชื่อ-สกุล :   
ตำแหน่ง :   
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :   
อาหาร :    ไทย อิสลาม อื่นๆ โปรดระบุ
 
 
หมายเหตุ:
การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน
ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564*


 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com