บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “วิทยากรสหกรณ์มืออาชีพ”
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นางวีรวรรณ ลิ่มทอง  ผู้จัดการ  นักปกครองท้องถิ่นชุมพร [101121]  18/01/2567 20:46:19
2  นายชิดชัย แหวนเพชร  ประธานกรรมการ  นักปกครองท้องถิ่นชุมพร [101121]  19/01/2567 09:30:33
3  นางสาววันทนา บ่อโพธิ์  กรรมการ  บริษัท ทีโอที [100294]  19/01/2567 09:39:46
4  นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม  รองประธาน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ [100623]  20/01/2567 07:02:43
5  นางสาวพัชรี ทวีโชตไพศาล  รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  ครูชลบุรี [100037]  20/01/2567 10:32:54
6  นางสาวปฐมาภร ปรีชา  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครูชลบุรี [100037]  20/01/2567 10:32:54
7  นายทวีป จันทะบุรี  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  23/01/2567 08:53:07
8  นางสาวจันทร์ฑารัตน์ จำนงค์ยา  เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์  สาธารณสุขสงขลา [100277]  23/01/2567 08:53:07
9  นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์  กรรมการดำเนินการ  ชลประทานเจ้าพระยา [100625]  23/01/2567 09:33:19
10  นายศรุต พูลจันทร์  กรรมการดำเนินการ  ชลประทานเจ้าพระยา [100625]  23/01/2567 09:33:19
11  นายสายันต์ พูลจันทร์  ผู้จัดการ  ชลประทานเจ้าพระยา [100625]  23/01/2567 09:35:26
12  นายไพศาล ไหวฉลาด  ประธานกรรมการ  ครูพระนครศรีอยุธยา [100062]  23/01/2567 15:43:25
13  นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ  เลขานุการ  ชลประทานเจ้าพระยา [100625]  24/01/2567 09:49:18
14  นางสาวจิรัชญา ผ่องศาลา  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [100362]  24/01/2567 11:24:02
15  นางสุวคนธ์ จารุแพทย์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [100362]  24/01/2567 11:24:02
16  นายไพศิษฐ์ วณิชธนศิริ  ประธานกรรมการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงขลา [100697]  24/01/2567 15:42:16
17  นายกฤษฎา สุพงศ์  รองประธานกรรมการ  ครูราชบุรี [100052]  25/01/2567 08:59:41
18  นายปรีชา อยู่ไว  กรรมการ  ครูราชบุรี [100052]  25/01/2567 08:59:41
19  นางอุดมรัตน์ ดำขำ  ผู้จัดการ  ตำรวจแห่งชาติ [101174]  25/01/2567 10:22:45
20  นายสุริยัน รอดเรือง  กรรมการ  กรมราชทัณฑ์ [100472]  25/01/2567 15:45:21
21  นายสมาน รุ่งจิรธนานนท์  กรรมการ  กรมราชทัณฑ์ [100472]  26/01/2567 09:59:15
22  นายชำนิ ธนบริบูรณ์พงศ์  นิติกรฯ  นาวิกโยธิน [100579]  26/01/2567 12:00:55
23  นางสาวณัชชรีย์ นิธิโชติสันติสุข  หัวหน้าฝ่ายธุรการฯ  นาวิกโยธิน [100579]  26/01/2567 12:00:55
24  นางชณันภัสร์ อุดมวริยาวัฒน์  หัวหน้างาน  ครูเชียงใหม่ [100127]  26/01/2567 13:41:27
25  นางหทัยรัตน์ ไทยปิยะ  หัวหน้างาน  ครูเชียงใหม่ [100127]  26/01/2567 13:41:27
26  นายพรรธ์เทพ แตงอ่อน  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [100932]  26/01/2567 16:28:50
27  นางสาวญาณิศา สุขชื่น  กรรมการ  และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง [100204]  29/01/2567 15:58:32
28  นายประพันธ์ ชื่นชาติ  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  30/01/2567 10:48:33
29  นายธัชพงศ์ พิลึก  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  30/01/2567 10:48:33
30  นางญดาพัชร สุพรรณชาติ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  กรมการพัฒนาชุมชน [100547]  01/02/2567 09:46:17
31  นางสาวรุจาภา จุกจันทร์  หัวหน้่าฝ่ายสินเชื่อ  กรมการพัฒนาชุมชน [100547]  01/02/2567 09:46:17
32  นางนิภา แสนโยธา  รองประธานกรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/02/2567 11:38:47
33  นางพรศรี จึงธนสมบูรณ์  รองประธานกรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/02/2567 11:38:47
34  นางอรัญญา เชื้อเจริญ  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/02/2567 11:40:49
35  นางสาวเวธกา เจิมทอง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/02/2567 11:40:49
36  นายธีรนันท์ คำคาวี  ประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:28:25
37  นายพัฒนศักดิ์ พรหมภา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:28:25
38  นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม  เลขานุการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:34:40
39  นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุญ  เจ้าหน้าที่  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:34:40
40  นางญดาพัชร สุพรรณชาติ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  กรมการพัฒนาชุมชน [100547]  00/00/543 00:00:00
หมายเหตุ:


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com