บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหารงานสหกรณ์”
ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายมนตรี สงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  08/01/2567 11:20:19
2  นายทวีป จันทะบุรี  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  08/01/2567 11:20:19
3  นายนำโชค ชำนาญวงศ์  กรรมการและเหรัญญิก  สาธารณสุขสงขลา [100277]  08/01/2567 11:20:19
4  นายชวน หลุ๊ดหล๊ะ  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  08/01/2567 11:20:19
5  นางสาวยุพิม สิทธิพันธ์  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  08/01/2567 11:44:20
6  นายอนุวัฒน์ จันทรสอน  ประธานกรรมการ  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  09/01/2567 11:16:49
7  นางสาววรรณทนีย์ เกอะประสิทธิ์  ประธานสหกรณ์  บริษัทวีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ [101246]  09/01/2567 15:49:35
8  นางสุวรรณี ชุนสิทธิ์  เจ้าหน้าที่บัญชี  บริษัทวีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ [101246]  09/01/2567 15:49:35
9  นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ  ประธานกรรมการ  พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม [100383]  10/01/2567 07:38:21
10  นายสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม  ประธานกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  10/01/2567 08:39:06
11  นายอัคราช ศรีเมือง  ผู้จัดการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  10/01/2567 08:39:06
12  พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม  รองประธานกรรมการ  ตำรวจแห่งชาติ [101174]  11/01/2567 15:29:53
13  นายหาญชัย พินัยกุล  รองประธาน  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  11/01/2567 17:03:41
14  นาย เดชะ เรืองเกษม  ที่ปรีกษา  ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100387]  12/01/2567 10:23:10
15  นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [100603]  12/01/2567 10:37:45
16  นายปัญญา หาญอาสา  รองประธานกรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [100603]  12/01/2567 10:37:45
17  นางสาวญาณิศา สุขชื่น  กรรมการดำเนินการ  และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง [100204]  15/01/2567 13:24:34
18  นายบุญยัง ทองศรีจันทร์  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  15/01/2567 14:00:18
19  นางมะลิดา จันทร์พุ่ม  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  15/01/2567 14:00:18
20  นางถนอม ภิบาลศักดิ์  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  15/01/2567 14:00:18
21  นายศรีมร พรหมจินดา  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  15/01/2567 14:00:18
22  นายพงศ์ศักดิ์ สมัครพงศ์  ที่ปรึกษา  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  15/01/2567 14:02:42
23  นางสุรีย์ บุญสวัสดิ์  เลขานุการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  15/01/2567 14:02:42
24  นายสุริยา โคตะชัย  ประธานกรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:13:33
25  นายพัฒนา มิรัตนไพร  รองประธานกรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:13:33
26  นางอ้อย มิทราวงศ์  กรรมการ/เหรัญญิก  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:13:33
27  นายกระจ่าง ประทาย  กรรมการ/เลขานุการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:13:33
28  นางศิริวรรณ บุญไชย  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:18:10
29  นางสมศรี ถินคำเชิด  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:18:10
30  นางรุ่งทอง วันภูงา  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:18:10
31  นางนิตยา จันทร์ทอง  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:18:10
32  นายศักดิ์สิทธิ์ ปาภูงา  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:27:51
33  นายนิรุติ จอมไพรศรี  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:27:51
34  นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง  ผู้จัดการสหกรณ์  ครูร้อยเอ็ด [100025]  16/01/2567 10:27:51
35  นายโสภณ แก่นงาม  ประธานกรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:33:44
36  นายกิตติศักดิ์ เสียงล้ำ  รองประธานกรรมการ1  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:33:44
37  นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ  รองประธานกรรมการ2  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:33:44
38  นายวิมาน พันธุวรรณ  กรรมการและเหรัญญิก  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:33:44
39  นายเพทาย พูลยรัตน์  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:38:52
40  ส.ต.ต.โกวิท ปัททุม  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:38:52
41  ดร.ชาติชาย ก่อคุณ  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:38:52
42  นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:38:52
43  นายบุญชอบ อุสาย  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:41:08
44  นายชำนาญ ทาสีภู  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:41:08
45  นายประชาน แสนสุข  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:41:08
46  นายสุรเพชร อัฐนาค  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:41:08
47  นายมงคล วดีศิริศักดิ์  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:43:52
48  นายพงศักดิ์ คนหมั่น  กรรมการและเลขานุการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:43:52
49  นายพรชัย ทวีโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูมุกดาหาร [100321]  16/01/2567 10:43:52
50  นายยรรยง คงภาษี  ประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์ [100009]  17/01/2567 13:03:12
51  นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน  รองประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์ [100009]  17/01/2567 13:03:12
52  นายประดิษฐ์ ซองศิริ  กรรมการ  ครูกาฬสินธุ์ [100009]  17/01/2567 13:03:12
53  นายภูวินทร์ โพธิสาขา  กรรมการและเลขานุการ  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:04:39
54  นายอำพัน พรมโคตร  กรรมการ  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:04:39
55  นายนครราช อันสุข  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:04:39
56  นายดำรงเดช วันนา  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:04:39
57  นายสมภพ อินทร์ติยะ  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:08:59
58  นายสุรชาติ นนทะแสน  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:08:59
59  นายกฤษณะ นิคำ  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:08:59
60  นายลิขิต พิมพ์คำ  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  18/01/2567 11:08:59
61  นางสาววันทนา บ่อโพธิ์  กรรมการ  บริษัท ทีโอที [100294]  18/01/2567 12:37:13
62  นายศตวรรษ คงโนนกอก  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  18/01/2567 16:04:16
63  นายอดิเทพ จันทร์อ่อน  รองผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  18/01/2567 16:04:16
64  นายเลิศ เจริญสิทธิไพศาล  เหรัญญิก  โรงพยาบาลเลิดสิน [100164]  19/01/2567 13:06:21
65  นายชาตรี ชาปะวัง  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษาร้อยเอ็ด [100380]  19/01/2567 14:33:14
66  นายศิริ ธนะมูล  รองประธานกรรมการ  สามัญศึกษาร้อยเอ็ด [100380]  19/01/2567 14:33:14
67  นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์  กรรมการและเลขานุการ  สามัญศึกษาร้อยเอ็ด [100380]  19/01/2567 14:33:14
68  นางสาวชัชญาภา อินกลาง  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม [100509]  22/01/2567 09:34:46
69  นายเล็ก ทาเพชร  รองประธานกรรมการ  ครูสระบุรี [100027]  23/01/2567 09:41:15
70  นายวิรุต หนองหงอก  กรรมการ  ครูสระบุรี [100027]  23/01/2567 09:41:15
71  นายสุเมธ แสงนิ่มนวล  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  23/01/2567 11:28:24
72  นายธงชัย กิติคุณานนท์  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  23/01/2567 11:28:24
73  นายวิลาศ ชาญกัณฑ์  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  23/01/2567 11:28:24
74  นายขจัด สุวรรณสังข์  ประธานกรรมการ  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  23/01/2567 15:48:20
75  นายถาวร ขวัญสกุล  ประธานกรรมการดำเนินการ  ครูพัทลุง [100056]  23/01/2567 15:48:31
76  นายสุวิทย์ แดงมณี  เหรัญญิก  ครูพัทลุง [100056]  23/01/2567 15:48:31
77  นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด  ประธานกรรมการฝ่ายศึกษา  ครูพัทลุง [100056]  23/01/2567 15:48:31
78  นายจำนรงค์ นุ่นดำ  กรรมการฝ่ายเงินกู้  ครูพัทลุง [100056]  23/01/2567 15:48:31
79  นางสาวนิติมา เนาวโรจน์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร [100121]  24/01/2567 09:51:49
80  นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์  ประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:07:11
81  นายปรีชา วิเศษชัย  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:35:56
82  นายกมล นามบุญมี  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:35:56
83  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:35:56
84  นายเสกสรรค์ คนไว  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:35:56
85  นายสุบรรณ ชิยางคะบุตร  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:45:34
86  นายเอกราช วรรณคีรี  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:45:34
87  นางเพ็ญสวรรค์ พิมรินทร์    ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:45:34
88  นางเพ็ญสวรรค์ พิมรินทร์  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:48:43
89  นายวิมล ร่มวาปี  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:48:43
90  นายประยุทธ นามโยธา  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:48:43
91  นายสุวัฒน์ ทรงศรี  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:48:43
92  นายสมัย ศรีหาบุตรี  เลขานุการและกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:54:06
93  นายชูชัย อุดมพงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:54:06
94  นายสุรเชษฐ์ น้อยมะลิวัน  ผู้จัดการ  ครูอุดรธานี [100022]  24/01/2567 11:55:11
95  นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา [100537]  24/01/2567 12:47:57
96  นางนงนารถ ชัยรัตน์  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [100047]  24/01/2567 13:04:00
97  นายต่อเนื่องพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองผู้จัดการใหญ่บัญชีการเงิน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [101184]  24/01/2567 14:49:51
98  นางโสภา มณีรัมย์  รักษาการรองผู้จัดการใหญ่บริหาร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [101184]  24/01/2567 14:49:51
99  นางสาววราภรณ์ พรมแพน  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [101184]  24/01/2567 14:49:51
100  นายศุภกร มรกต  กรรมการ  ครูราชบุรี [100052]  25/01/2567 10:02:03
101  นายประเสริฐ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์  กรรมการ  ครูราชบุรี [100052]  25/01/2567 10:02:03
102  นายไพศาล ไหวฉลาด  ประธานกรรมการ  ครูพระนครศรีอยุธยา [100062]  25/01/2567 14:17:41
103  นายเถลิงศักดิ์ มูลประดับ  รองประธานกรรมการ  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ [100416]  26/01/2567 09:09:27
104  นายเจริญ สอนคำหาญ  ประธานกรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 09:58:50
105  นายชูศักดิ์ สุทธศรี  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 09:58:50
106  นายสมพงษ์ วงละคร  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 09:58:50
107  นางรำเพย ทินกระโทก  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 09:58:50
108  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 10:02:26
109  นายสมบูรณ์ วิชิต  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 10:02:26
110  นายปัญญา สัจจะสังข์  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 10:02:26
111  นางสาวสุภาพร ศรีจันดา  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 10:02:26
112  นายพิทยา บริจาค  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 10:05:31
113  นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 10:05:31
114  นายบุญส่ง เหล็กสัก  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  26/01/2567 10:05:31
115  นายชัยกร จันทร์ศรี  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย [100030]  29/01/2567 09:18:48
116  นายพินิจ งามวิเศษ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย [100030]  29/01/2567 09:18:48
117  นายอาทิตย์ อัมไพ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย [100030]  29/01/2567 09:18:48
118  นายสมบัติ เทพวรรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ  ครูหนองคาย [100030]  29/01/2567 09:18:48
119  ดร.ธีระชัย เทพนอก  ประธานกรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:52:43
120  พันจ่าอากาศเอกสมจิต ศรีโพธิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:52:43
121  นายวาทิต รอดวินิจ  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:52:43
122  นางวินญา ศรีอุทธา  รองประธานกรรมการ คนที่ 3  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:52:43
123  นายชวลิต เอมโอช  กรรมการดำเนินการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:59:22
124  ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา  กรรมการดำเนินการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:59:22
125  พันจ่าเอกบุญสืบ ชอบการ  กรรมการดำเนินการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:59:22
126  นายสุริยะ ศักดิษฐานนท์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 10:59:22
127  นางสาวนางสาวฉัตราภัช ธนาเพชรธนัช  กรรมการดำเนินการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 11:18:29
128  นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด  กรรมการดำเนินการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  29/01/2567 11:18:29
129  นายอดิศักดิ์ ดาคำ  ประธานกรรมการ  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร [100289]  30/01/2567 10:36:07
130  นายธนเดช มณีวรรณ์  กรรมการ  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร [100289]  30/01/2567 10:36:07
131  นายสมรัฐ แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูนราธิวาส [100035]  31/01/2567 12:57:04
132  นายสุริยะ อยู่สืบ  กรรมการสหกรณ์  ครูอุตรดิตถ์ [100101]  31/01/2567 14:42:44
133  นายอำนาจ อินมั่นคง  กรรมการสหกรณ์  ครูอุตรดิตถ์ [100101]  31/01/2567 14:42:44
134  นายภาณุ พรหมน้อย  กรรมการสหกรณ์  ครูอุตรดิตถ์ [100101]  31/01/2567 14:42:44
135  นายยุทธศิลป์ เพ็ชร์ดารา  กรรมการ  โรงพยาบาลราชวิถี [101172]  01/02/2567 09:34:41
136  สมภพ สายตา  กรรมการ  โรงพยาบาลราชวิถี [101172]  01/02/2567 09:34:41
137  นางสาวศรีประภา เรืองแก้วมณี  กรรมการ  โรงพยาบาลราชวิถี [101172]  01/02/2567 09:34:41
138  นางสาวอารีรัตน์ ฉวีธรรมวัฒน์  กรรมการ  โรงพยาบาลราชวิถี [101172]  01/02/2567 09:34:41
139  นายธนู โพธิ์ทอง  ประธานกรรมการ  โอเชียนกลาส [100657]  01/02/2567 10:53:58
140  นายชำนาญ สิงห์ใส  กรรมการสหกรณ์  ครูอุตรดิตถ์ [100101]  01/02/2567 13:15:00
141  นายธีรนันท์ คำคาวี  ประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:44:13
142  นายพัฒนศักดิ์ พรหมภา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:44:13
143  นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม  เลขานุการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:44:13
144  นายภานุวัฒน์ บุญราช  ผู้ช่วยเลขานุการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:44:13
145  นายคำสิงห์ บูรณะศรี  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:52:15
146  นายวิทยา สมาฤกษ์  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:52:15
147  นายอัศวิน เกษสร  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  02/02/2567 10:52:15
148  นายยรรยง คงภาษี  ประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์ [100009]  00/00/543 00:00:00
149  นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน  รองประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์ [100009]  00/00/543 00:00:00
150  นายประดิษฐ์ ซองศิริ  กรรมการ  ครูกาฬสินธุ์ [100009]  00/00/543 00:00:00
151  นายธีรนันท์ คำคาวี  ประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  00/00/543 00:00:00
152  นายพัฒนศักดิ์ พรหมภา  รองประธานกรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  00/00/543 00:00:00
153  นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม  เลขานุการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  00/00/543 00:00:00
154  นายภานุวัฒน์ บุญราช  ผู้ช่วยเลขานุการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  00/00/543 00:00:00
155  นายวิทยา สมาฤกษ์  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  00/00/543 00:00:00
156  นายอัศวิน เกษสร  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  00/00/543 00:00:00
157  นายคำสิงห์ บูรณะศรี  กรรมการ  ครูศรีสะเกษ [100011]  00/00/543 00:00:00
158  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
159  นายปรีชา วิเศษชัย  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
160  นายกมล นามบุญมี  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
161  นายสุวัฒน์ ทรงศรี  รองประธานกรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
162  นายสมัย ศรีหาบุตรี  กรรมการและเลขานุการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
163  นายชูชัย อุดมพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
164  นายประยุทธ นามโยธา  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
165  นายเอกราช วรรณคีรี  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
166  นางเพ็ญสวรรค์ พิมรินทร์  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
167  นายสุบรรณ ชิยางคะบุตร  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
168  นายเสกสรรค์ คนไว  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
169  นายวิมล ร่มวาปี  กรรมการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
170  นายสุรเชษฐ์ น้อยมะลิวัน  ผู้จัดการ  ครูอุดรธานี [100022]  00/00/543 00:00:00
171  นายสุริยา โคตะชัย  ประธานกรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
172  นายพัฒนา มิรัตนไพร  รองประธานกรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
173  นายกระจ่าง ประทาย  กรรมการและเลขานุการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
174  นางอ้อย มิทราวงศ์  กรรมการและเหรัญญิก  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
175  นางศิริวรรณ บุญไชย  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
176  นายศักดิ์สิทธิ์ ปาภูงา  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
177  นางรุ่งทอง วันภูงา  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
178  นางนิตยา จันทร์ทอง  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
179  นางสมศรี ถินคำเชิด  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
180  นายนิรุติ จอมไพรศรี  กรรมการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
181  นายกฤษณพันธุ์ แทนไธสง  ผู้จัดการ  ครูร้อยเอ็ด [100025]  00/00/543 00:00:00
182  นายเล็ก ทาเพชร  รองประธานกรรมการ  ครูสระบุรี [100027]  00/00/543 00:00:00
183  นายภูวินทร์ โพธิสาขา  กรรมการและเลขานุการ  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
184  นายอำพัน พรมโคตร  กรรมการ  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
185  นายสมภพ อินทร์ติยะ  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
186  นายดำรงเดช วันนา  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
187  นายสุรชาติ นนทะแสน  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
188  นายลิขิต พิมพ์คำ  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
189  นายนครราช อันสุข  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
190  นายกฤษณะ นิคำ  ที่ปรึกษา  ครูนครพนม [100028]  00/00/543 00:00:00
191  นายเจริญ สอนคำหาญ  ประธานกรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
192  นายชูศักดิ์ สุทธศรี  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
193  นายสมพงษ์ วงละคร  รองประธานกรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
194  นางสาวสุภาพร ศรีจันดา  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
195  นายปัญญา สัจจะสังข์  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
196  นายพิทยา บริจาค  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
197  นางรำเพย ทินกระโทก  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
198  นายบุญส่ง เหล็กสัก  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
199  นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
200  นายสมบูรณ์ วิชิต  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
201  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร  กรรมการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
202  นายสมบัติ เทพวรรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
203  นายพินิจ งามวิเศษ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
204  นายชัยกร จันทร์ศรี  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
205  นายอาทิตย์ อัมไพ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูหนองคาย [100030]  00/00/543 00:00:00
206  นายสมรัฐ แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ครูนราธิวาส [100035]  00/00/543 00:00:00
207  นางนงนารถ ชัยรัตน์  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [100047]  00/00/543 00:00:00
208  นายศุภกร มรกต  กรรมการ  ครูราชบุรี [100052]  00/00/543 00:00:00
209  นายประเสริฐ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์  กรรมการ  ครูราชบุรี [100052]  00/00/543 00:00:00
210  นายถาวร ขวัญสกุล  ประธานกรรมการ  ครูพัทลุง [100056]  00/00/543 00:00:00
211  นายสุวิทย์ แดงมณี  เหรัญญิก  ครูพัทลุง [100056]  00/00/543 00:00:00
212  นายจำนรงค์ นุ่นดำ  กรรมการ  ครูพัทลุง [100056]  00/00/543 00:00:00
213  นายวิลาศ ชาญกัณฑ์  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  00/00/543 00:00:00
214  ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  00/00/543 00:00:00
215  นายธงชัย กิติคุณานนท์  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  00/00/543 00:00:00
216  นายไพศาล ไหวฉลาด  ประธานกรรมการ  ครูพระนครศรีอยุธยา [100062]  00/00/543 00:00:00
217  นายชำนาญ สิงห์ใส  กรรมการ  ครูอุตรดิตถ์ [100101]  00/00/543 00:00:00
218  นายอำนาจ อินมั่นคง  กรรมการ  ครูอุตรดิตถ์ [100101]  00/00/543 00:00:00
219  นายภาณุ พรหมน้อย  กรรมการ  ครูอุตรดิตถ์ [100101]  00/00/543 00:00:00
220  นางสาวนิติมา เนาวโรจน์  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร [100121]  00/00/543 00:00:00
221  นายเลิศ เจริญสิทธิไพศาล  เหรัญญิก  โรงพยาบาลเลิดสิน [100164]  00/00/543 00:00:00
222  นางสาวญาณิศา สุขชื่น  กรรมการ  และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง [100204]  00/00/543 00:00:00
223  ดร.ธีระชัย เทพนอก  ประธานกรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
224  นางวินญา ศรีอุทธา  รองประธานกรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
225  พันจ่าอากาศเอก สมจิต ศรีโพธิ์  รองประธานกรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
226  นายวาทิต รอดวินิจ  รองประธานกรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
227  นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด  กรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
228  นายชวลิต เอมโอช  กรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
229  ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต ปรีดาสา  กรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
230  พันจ่าเอก บุญสืบ ชอบการ  กรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
231  นางสาวฉัตราภัช ธนาเพชรธนัช  กรรมการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
232  นายสุริยะ ศักดิษฐานนท์  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา [100218]  00/00/543 00:00:00
233  นายประสุข ศรีจันทร์  ประธานกรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี [100255]  00/00/543 00:00:00
234  นายโชยชัย แก้วดวงดี  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี [100255]  00/00/543 00:00:00
235  นายเกรียงไกร เจริญพงศ์  กรรมการ  เสมาธรรมจักรอุดรธานี [100255]  00/00/543 00:00:00
236  นายมนตรี สงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  00/00/543 00:00:00
237  นายทวีป จันทะบุรี  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  00/00/543 00:00:00
238  นายนำโชค ชำนาญวงศ์  กรรมการและเหรัญญิก  สาธารณสุขสงขลา [100277]  00/00/543 00:00:00
239  นายชวน หลุ๊ดหล๊ะ  กรรมการ  สาธารณสุขสงขลา [100277]  00/00/543 00:00:00
240  นายอดิศักดิ์ ดาคำ  ประธานกรรมการ  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร [100289]  00/00/543 00:00:00
241  นายธนเดช มณีวรรณ์  เลขานุการ  ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร [100289]  00/00/543 00:00:00
242  นางสาววันทนา บ่อโพธิ์  กรรมการ  บริษัท ทีโอที [100294]  00/00/543 00:00:00
243  นายโสภณ แก่นงาม  ประธานกรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
244  นายกิตติศักดิ์ เสียงล้ำ  รองประธานกรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
245  นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ  รองประธานกรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
246  นายพงศักดิ์ คนหมั่น  กรรมการและเลขานุการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
247  นายพรชัย ทวีโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
248  นายวิมาน พันธุวรรณ  กรรมการและเหรัญญิก  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
249  นายบุญชอบ อุสาย  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
250  นายมงคล วดีศิริศักดิ์  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
251  นายประชาน แสนสุข  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
252  ดร.ชาติชาย ก่อคุณ  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
253  นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
254  นายสุรเพชร อัฐนาค  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
255  สิบตำรวจตรี โกวิท ปัททุม  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
256  นายเพทาย พูลยรัตน์  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
257  นายชำนาญ ทาสีภู  กรรมการ  ครูมุกดาหาร [100321]  00/00/543 00:00:00
258  นางจิรฐา อภิโชคเจริญสกุล  ผู้จัดการ  สาธารณสุขนครพนม [100361]  00/00/543 00:00:00
259  นายชาตรี ชาปะวัง  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษาร้อยเอ็ด [100380]  00/00/543 00:00:00
260  นายศิริ ธนะมูล  รองประธานกรรมการ  สามัญศึกษาร้อยเอ็ด [100380]  00/00/543 00:00:00
261  นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์  กรรมการและเลขานุการ  สามัญศึกษาร้อยเอ็ด [100380]  00/00/543 00:00:00
262  นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ  ประธานกรรมการ  พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม [100383]  00/00/543 00:00:00
263  นายเดชะ เรืองเกษม  ที่ปรึกษา  ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100387]  00/00/543 00:00:00
264  นายเถลิงศักดิ์ มูลประดับ  รองประธานกรรมการ  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ [100416]  00/00/543 00:00:00
265  นายปริญญา พุ่มไหม  ประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  00/00/543 00:00:00
266  นายสมชาย มรรคผล  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  00/00/543 00:00:00
267  นายสุดใจ กล้าหาญ  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  00/00/543 00:00:00
268  นายสงวน บุญร่วม  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  00/00/543 00:00:00
269  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  00/00/543 00:00:00
270  นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  00/00/543 00:00:00
271  นายชวิศ สมบัติวงค์  กรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  00/00/543 00:00:00
272  นางสาวชัชญาภา อินกลาง  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม [100509]  00/00/543 00:00:00
273  นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  ที่ปรึกษา  สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา [100537]  00/00/543 00:00:00
274  นายศรีมร พรหมจินดา  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  00/00/543 00:00:00
275  นายหาญชัย พินัยกุล  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  00/00/543 00:00:00
276  นางสุรีย์ บุญสวัสดิ์  เลขานุการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  00/00/543 00:00:00
277  นางมะลิดา จันทร์พุ่ม  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  00/00/543 00:00:00
278  นางถนอม ภิบาลศักดิ์  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  00/00/543 00:00:00
279  นายบุญยัง ทองศรีจันทร์  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  00/00/543 00:00:00
280  นายพงศ์ศักดิ์ สมัครพงศ์  ที่ปรึกษา  โรงพยาบาลหาดใหญ่ [100574]  00/00/543 00:00:00
281  นายขจัด สุวรรณสังข์  ประธานกรรมการ  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  00/00/543 00:00:00
282  นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [100603]  00/00/543 00:00:00
283  นายปัญญา หาญอาสา  รองประธานกรรมการ  สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [100603]  00/00/543 00:00:00
284  นายศตวรรษ คงโนนกอก  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  00/00/543 00:00:00
285  นายอดิเทพ จันทร์อ่อน  รองผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  00/00/543 00:00:00
286  นางสาวสุภัค นวลมณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  00/00/543 00:00:00
287  นายธนู โพธิ์ทอง  ประธานกรรมการ  โอเชียนกลาส [100657]  00/00/543 00:00:00
288  นายอนุวัฒน์ จันทรสอน  ประธานกรรมการ  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  00/00/543 00:00:00
289  ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม  ประธานกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  00/00/543 00:00:00
290  นายอัคราช ศรีเมือง  ผู้จัดการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  00/00/543 00:00:00
291  พลตำรวจตรี ธงชัย โตงาม  รองประธานกรรมการ  ตำรวจแห่งชาติ [101174]  00/00/543 00:00:00
292  นางโสภา มณีรัมย์  รักษาการรองผู้จัดการใหญ่บริหาร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [101184]  00/00/543 00:00:00
293  นางสาววราภรณ์ พรมแพน  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [101184]  00/00/543 00:00:00
294  นางวรรณทนีย์ เกอะประสิทธิ์  ประธานกรรมการ  บริษัทวีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ [101246]  00/00/543 00:00:00
295  นางสุวรรณี ชุนสิทธิ์  เจ้าหน้าที่บัญชี  บริษัทวีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ [101246]  00/00/543 00:00:00
296  นายธงชัย วิทยานุกรณ์  รองประธานกรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
297  ผศ.ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา  รองประธานกรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
298  นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
299  นายเทิม มิตรจิต  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
300  นายสงบ จินะแปง  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
301  นายชำนาญ อมตเวทย์  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
302  นายบุญธรรม เดชบุญ  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
303  นายคำนึง โสตถิอุดม  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
304  พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
305  นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน  กรรมการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
306  นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
307  นางสุนารี มีทรัพย์  ผู้ตรวจสอบกิจการ   [300000]  00/00/543 00:00:00
308  นางกมลทิพย์ นมะหุต  ผู้จัดการฝ่ายเงินทุน   [300000]  00/00/543 00:00:00
309  นายมนัส ฮวดตี๋  หัวหน้าแผนกการซื้อ   [300000]  00/00/543 00:00:00
310  นางวรรณวิภา นนทวรรธนะ  เจ้าหน้าที่การเงิน   [300000]  00/00/543 00:00:00
311  นางสาวพรทิพย์ บุญแช่ม  เจ้าหน้าที่บัญชี   [300000]  00/00/543 00:00:00
312  นางสาวณัฐภัสสร สุขจร  เจ้าหน้าที่การขาย   [300000]  00/00/543 00:00:00
หมายเหตุ:
**(ทัศนศึกษาประเทศลาว เต็มแล้วครับ)**

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ. ทาง Email : info@fsct.com หรือ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 310 โทรสาร หมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188
โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com