บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา "กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์" เว็บตรง
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2566
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นางชฎาพร บุญฤทธิ์  ผู้จัดการ  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  23/08/2566 08:59:12
2  นางพิชชาพร บุญฤทธิ์  เจ้าหน้าที่  เสมากาฬสินธุ์ [100583]  23/08/2566 08:59:12
3  นายสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม  ประธานกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  23/08/2566 14:47:41
4  นายกิตติ มั่นหมาย  รองประธานกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  23/08/2566 14:47:41
5  นายอัคราช ศรีเมือง  ผู้จัดการ  สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ [101150]  23/08/2566 14:47:41
6  นางมณีรัตน์ กิจแก้ว  ผู้จัดการ  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  30/08/2566 11:35:01
7  นางสาวจุฑาทิพย์ แสงสุข  เจ้าหน้าที่การเงิน  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  30/08/2566 11:35:01
8  นายธรรมนูญ วัชรมุสิก  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  31/08/2566 09:24:04
9  นายนายประจวบ นพรัตน์  กรรมการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  31/08/2566 09:24:04
10  นายอดิเทพ จันทร์อ่อน  รองผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  31/08/2566 09:24:04
11  นางจันทร์จิรา บุตรชาลี  ผู้จัดการ  สาธารณสุขเลย [100475]  31/08/2566 10:11:52
12  นางสาวจิรภิญญา นามโน  นิติกร  สาธารณสุขเลย [100475]  31/08/2566 10:11:52
13  นางสาวสุทิสา นาคเสน  ประธานกรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
14  นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
15  นายภัสร์พล เจียมพานทอง  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
16  นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:37:31
17  นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช  กรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  04/09/2566 09:39:37
18  นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์  รองประธานฯ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
19  นายเรวัตร ขาวสำอางค์  กรรมการอำนวยการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
20  พรชัย พิพฒน์ดำรงกุล  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
21  นายสุชาติ รักท้วม  ที่ปรึกษา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:52:27
22  นายประจวบ คงเป็นสุข  ที่ปรึกษา  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  05/09/2566 12:56:08
23  นายไพศาล มะลิทอง  กรรมการดำเนินการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง [100209]  06/09/2566 08:04:54
24  นางลักษณา วรรณาวงษ์  ผู้จัดการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [100651]  06/09/2566 10:40:49
25  นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
26  นายธงชัย กุลวิวัฒน์  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
27  นายสุเมธ แสงนิ่มนวล  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
28  นายสุรพล สุวรรณานนท์  กรรมการดำเนินการ  กรมการปกครอง [100061]  08/09/2566 17:17:55
29  นายคมกฤษ มาบำรุงพูนศิริ  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
30  นายประมวล สาธุภาค  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
31  นายอุเทน วรบุตร  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
32  นายวัชร กอคูณ  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  12/09/2566 08:22:34
หมายเหตุ:
คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าสัมมนา
กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 100 คน

วิธีการชำระเงิน
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนา โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา วงศ์สว่าง และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.
ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 02496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com