บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “คณะกรรมการอำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2566
ณ ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายณัฐพงษ์ ขันดอกไม้  กรรมการ/เหรัญญิก  ค่ายเม็งรายมหาราช [101217]  10/08/2566 11:48:16
2  นายสมฤทธิ์ หน่อท้าว  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ค่ายเม็งรายมหาราช [101217]  10/08/2566 11:48:16
3  นายชำนาญ ลิ้มภักดี  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลชลบุรี [100459]  10/08/2566 14:06:42
4  นางสาวสุทิสา นาคเสน  ประธานกรรมการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  11/08/2566 10:07:05
5  นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี  รองประธานกรรมการ (บริหาร)  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  11/08/2566 10:07:05
6  นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง  เลขานุการ  พนักงานการประปานครหลวง [100662]  11/08/2566 10:07:05
7  นายอนุวัฒน์ จันทรสอน  ประธานกรรมการ  ฟงซันซื่อเฉิง [101106]  11/08/2566 10:20:18
8  นายสุชาติ โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [100580]  15/08/2566 11:57:08
9  นายประเวศ คำหงส์  ประธานกรรมการดำเนินการ  ครูชลบุรี [100037]  16/08/2566 12:19:45
10  นายชิดชัยน แหวนเพขร  ประธานกรรมการ  นักปกครองท้องถิ่นชุมพร [101121]  16/08/2566 19:36:13
11  นางวีรวรรณ ลิ่มทอง  ผู้จัดการ  นักปกครองท้องถิ่นชุมพร [101121]  16/08/2566 19:36:13
12  ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง  ประธานกรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:32:21
13  ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  รองประธานกรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:32:21
14  ร.ต.ท.วรานนท์ รักษ์หนู  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:32:21
15  ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:32:21
16  ร.ต.อ.สมโชค ไทรแก้ว  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:36:22
17  ร.ต.อ.หญิงอังคณา ดีดวง  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:36:22
18  พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ทองพันธ์  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:36:22
19  ร.ต.ต.สุรชัย สุทธิช่วย  รองประธานกรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:36:22
20  ด.ต.สัญชัย สุขใส  กรรมการ  ตำรวจสุราษฎร์ธานี [100060]  17/08/2566 15:38:22
21  นายชำนาญ มีมูล  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขเลย [100475]  17/08/2566 15:47:52
22  นายสถาพร บัวระพา  รองประธานกรรมการ 1  สาธารณสุขเลย [100475]  17/08/2566 15:47:52
23  นายอดุลย์ สอนสุภาพ  กรรมการและเหรัญญิก  สาธารณสุขเลย [100475]  17/08/2566 15:47:52
24  นายภคินทร์ ดีด่านค้อ  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขเลย [100475]  17/08/2566 15:47:52
25  นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย  กรรมการ  สาธารณสุขเลย [100475]  17/08/2566 15:49:26
26  นางจันทร์จิรา บุตรชาลี  ผู้จัดการ  สาธารณสุขเลย [100475]  17/08/2566 15:49:26
27  นางไพลิน กลายกลับ  เหรัญญิก  นครหาดใหญ่ [100697]  17/08/2566 16:05:35
28  ดร.เอนก ล่วงลือ  ประธานกรรมการ  ครูนนทบุรี [100128]  18/08/2566 07:29:20
29  นายอธิชาติ สวัสดี  รองประธานกรรมการคนที่ 1  ครูนนทบุรี [100128]  18/08/2566 07:29:20
30  นายปัญญา เนื่องฤทธิ์  รองประธานกรรมการคนที่ 2  ครูนนทบุรี [100128]  18/08/2566 07:29:20
31  นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  ครูนนทบุรี [100128]  18/08/2566 07:29:20
32  นางพิกุณ แต้มแก้ว  เหรัญญิก  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ [100242]  18/08/2566 11:10:41
33  นางสาวมัทวิธา แก้วแจ่มใส  ผู้ช่วยผู้จัดการ  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ [100242]  18/08/2566 11:10:41
34  นายมงคล ศรีวิเศษ  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขยโสธร [100243]  18/08/2566 12:18:27
35  นายยอดชาย นามบรรเทิง  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขยโสธร [100243]  18/08/2566 12:18:27
36  นายปิยวัฒน์ ประสารสืบ  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขยโสธร [100243]  18/08/2566 12:18:27
37  นายนายอุเทน จันทร์ไข  เลขานุการ  สาธารณสุขยโสธร [100243]  18/08/2566 12:18:27
38  นายมิตร คำเลี้ยง  ประธานกรรมการ  ครูกระบี่ [100064]  18/08/2566 13:35:45
39  นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง  เลขานุการ  ครูกระบี่ [100064]  18/08/2566 13:35:45
40  นายเลิศ เจริญสิทธิไพศาล  เหรัญญิก  โรงพยาบาลเลิดสิน [100164]  19/08/2566 12:31:37
41  นายประเทือง ใจมา  รองประธานกรรมการ  ครูน่าน [100024]  22/08/2566 10:04:55
42  นายกมล สุทธาวาส  รองประธานกรรมการ  ครูน่าน [100024]  22/08/2566 10:04:55
43  นายไชยยศ คำสังวาลย์  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  22/08/2566 10:04:55
44  ว่าที่ ร.ต.กมล เชียงลา  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  22/08/2566 10:04:55
45  นายมารุต กำธรกุล  เหรัญญิก  ครูน่าน [100024]  22/08/2566 10:07:11
46  นายรัตนชัย ศรีโกมล  ประธานกรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  22/08/2566 14:04:36
47  นายสมชาย เสมากูล  รองประธานกรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  22/08/2566 14:04:36
48  นายชัชวาลย์ มาเกิด  รองประธานกรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  22/08/2566 14:04:36
49  นายสำราญ คณฑา  รองประธานกรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  22/08/2566 14:04:36
50  นายณรงค์ เถาวัลย์  รองประธานกรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  22/08/2566 14:07:04
51  นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์  กรรมการและเหรัญญิก  ครูอุทัยธานี [100067]  22/08/2566 14:07:04
52  นายสมนึก โพธิวัลย์  กรรมการและเลขานุการ  ครูอุทัยธานี [100067]  22/08/2566 14:07:04
53  นางชวลี สวัสดิบุตร  กรรมการ  กรมชลประทาน [100281]  23/08/2566 13:40:48
54  นายสวัสดิ์ชัย แจ้งแล้ว  รองประธานกรรมการ  พนักงานบริษัท รอยัลปอร์ซเลน [100735]  24/08/2566 08:46:43
55  นายสามารถ โชคสัมฤทธิ์  ประธานฝ่ายเงินกู้  พนักงานบริษัท รอยัลปอร์ซเลน [100735]  24/08/2566 08:46:43
56  นางบุหลง ศุุภศิลป์  ประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:21:56
57  นายสมกิจ บุญผ่อง  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:21:56
58  ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:21:56
59  นายประพันธ์ ชื่นชาติ  รองประธานกรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:21:56
60  นายธัชพงศ์ พิลึก  เลขานุการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:28:09
61  นายวิสูตร อำไพพันธ์ุ  เหรัญญิก  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:28:09
62  นายคนึง เกตุปาน  กรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:28:09
63  นายเฉลิมชัย ธูปบูชา  กรรมการ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:28:09
64  นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติ  ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ครูนครสวรรค์ [100053]  24/08/2566 13:30:23
65  นายสมชาย เพชรอำไพ  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  25/08/2566 10:42:27
66  นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์  ประธานกรรมการ  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก [100680]  26/08/2566 12:42:17
67  นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์  เลขานุการ  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก [100680]  26/08/2566 12:42:17
68  นางรัตนา เจริญศรี  รองประธาน คนที่ 1  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก [100680]  26/08/2566 12:42:17
69  นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์  รองประธาน คนที่ 2  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก [100680]  26/08/2566 12:42:17
70  นายลิขิต มีบำรุง  รองประธานฝ่ายการเงิน  สหภาพแรงงานไทยเรยอน [100316]  28/08/2566 09:51:40
71  นายเฉลย ชมบุหรั่น  กรรมการ  สหภาพแรงงานไทยเรยอน [100316]  28/08/2566 09:51:40
72  นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช  กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล [100712]  28/08/2566 09:57:05
73  นายวิพากษ์ ชูศักดิ์  รองประธานกรรมการ  ทนายความแห่งประเทศไทย [100488]  28/08/2566 11:10:33
74  นายธันยพัต พลฤทธิ์  กรรมการดำเนินการ  ทนายความแห่งประเทศไทย [100488]  28/08/2566 11:10:33
75  นายฉัตรชัย สุวรรณเลิศ  กรรมการ  ครูลำปาง [100119]  28/08/2566 15:03:57
76  นายดล ก้อนแหวน  กรรมการ  ครูลำปาง [100119]  28/08/2566 15:03:57
77  นายสำเริง บุญโต  ประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  29/08/2566 15:40:27
78  นายสมชาย มรรคผล  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  29/08/2566 15:40:27
79  นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  29/08/2566 15:40:27
80  นายเกริกวิทย์ จันทเขต  รองประธานกรรมการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  29/08/2566 15:40:27
81  นายเสมา ขวัญทอง  กรรมการและเลขานุการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  29/08/2566 15:42:25
82  นางชัญญาวีร์ พ่อค้า  ผู้จัดการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ [100445]  29/08/2566 15:42:25
83  นางจันทรา ชลคีรี  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลสระบุรี [100280]  30/08/2566 14:29:35
84  นายสุมิตร บุตรฉัตร  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครสวรรค์ [100285]  31/08/2566 09:52:00
85  ดร.รุ่ง โอชารส  รองประธานคนที่ 1  สาธารณสุขนครสวรรค์ [100285]  31/08/2566 09:52:00
86  ดร.กิติพงศ์ กลิ่นแมน  รองประธานคนที่ 2  สาธารณสุขนครสวรรค์ [100285]  31/08/2566 09:52:00
87  นางชมัยพร อำไพพันธุ์  เลขานุการ  สาธารณสุขนครสวรรค์ [100285]  31/08/2566 09:52:00
88  ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรี เก่งเขตรกรณ์  เหรัญญิก  สาธารณสุขนครสวรรค์ [100285]  31/08/2566 09:54:23
89  นายเกียรติ์เจริญทรัพย์ สายแวว  รองประธานกรรมการคนที่ 1  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  31/08/2566 17:26:49
90  นายคมกฤษ มาบำรุงพูนศิริ  กรรมการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี [101234]  31/08/2566 17:26:49
91  นายอนวัช อุ่นกอง  ประธานกรรมการ  ครูเชียงราย [100082]  01/09/2566 11:16:02
92  นายเจริญศักดิ์ หาญภักดิ์สกุล  รองประธานกรรมการ  ครูเชียงราย [100082]  01/09/2566 11:16:02
93  นายสุรเจต ปาลี  กรรมการและเลขา  ครูเชียงราย [100082]  01/09/2566 11:16:02
94  นายเทพฤทธิ์ เยาว์ธานี  กรรมการ  ครูเชียงราย [100082]  01/09/2566 11:16:02
95  นายสินธพ อุ่นกอง  รองประธานกรรมการ  ครูเชียงราย [100082]  01/09/2566 14:34:09
96  นายมงคล สิงห์ปัน  กรรมการ  ครูเชียงราย [100082]  01/09/2566 14:34:09
หมายเหตุ:
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ

ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 2,500.- บาท ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าเอกสาร กระเป๋าใส่เอกสาร อาหารว่าง 3 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และค่าอาหารเย็น 1 มื้อ (ไม่รวมค่าที่พักโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่) ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกเลิกหรือสละสิทธิ์การเข้ารับการฝึกอบรม ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com