บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 28 (อัพเดทรายชื่อ เลือก "ดาวโหลด")
ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Ajmbet

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นางสาวนวลสวาท หิรัญสกลวงศ์  ประธานกรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
2  นายทัศนะ ธัญญเจริญ  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
3  นายสุปรีชา จงทอง  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
4  นางสมัย ลุกิเลศ  ผู้ช่วยเหรัญญิก  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
5  นางณัฐธิดา เปรมเพ็ชร  ผู้ช่วยเลขา  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:52:15
6  นางสาวชื่นสุมณ อนันตพงษ์  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
7  นางสาวนิภาพร เจริญผ่อง  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
8  นางสาวกันยภัทร ทองมา  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
9  นางอัญชลี แก้วรักษ์  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
10  นางสาวนิภาพร ยลสวัสดิ์  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:55:12
11  นางสาวรุ่งทิวา กิจเจริญ  กรรมการ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง [100282]  25/05/2566 15:56:16
12  นายประสาท ครามบุตร  กรรมการดำเนินการ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100241]  26/05/2566 10:35:39
13  นายสงวน สุขเอิบ  กรรมการดำเนินการ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100241]  26/05/2566 10:35:39
14  นางพิณีวรรณ์ บูรณ์เจริญ  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
15  นางสาววิภาพร วรัมมานุสัย  ผู้จัดการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
16  ภก.ธนินทร อุดมสินานนท์  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
17  นายวิสันต์ สาศิริ  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 15:02:17
18  นางสาวธัญนันท์ รุ่งเรือง  กรรมการ  อนามัยสุรินทร์ [100122]  01/06/2566 16:36:36
19  นางสาวปานหทัย ศรีสมุทร  กรรมการ  กระทรวงยุติธรรม [100886]  02/06/2566 10:31:56
20  นางยุฆมาส เขียวบำรุง  กรรมการ  กระทรวงยุติธรรม [100886]  02/06/2566 10:31:56
21  นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:42:07
22  นายประสิทธิ์ ชาวแหลง    ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:42:07
23  นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:44:42
24  นายประสิทธิ์ ชาวแหลง  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:44:42
25  นายโกศล เพ็ชรสาริกิจ  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:44:42
26  นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:44:42
27  นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:44:42
28  ว่าที่ ร.ต.กมล เชียงลา  กรรมการ  ครูน่าน [100024]  06/06/2566 11:47:26
29  นายอภิชาติ ตันอุด  กรรมการ  สาธารณสุขเชียงใหม่ [100207]  07/06/2566 12:09:47
30  นางดรุณี แปงทิศ  กรรมการ  สาธารณสุขเชียงใหม่ [100207]  07/06/2566 12:09:47
31  นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง  กรรมการดำเนินการ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [100274]  07/06/2566 14:54:12
32  พลตำรวจตรีหญิงสุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์  กรรมการเหรัญญิก  ตำรวจแห่งชาติ [101174]  09/06/2566 13:49:22
33  พันตำรวจเอกหญิงสุนันท์ แขนสูงเนิน  กรรมการ  ตำรวจแห่งชาติ [101174]  09/06/2566 13:49:22
34  พันตำรวจเอกหญิงเพ็ญทิพย์ กรุณามงคล  กรรมการ  ตำรวจแห่งชาติ [101174]  09/06/2566 13:49:22
35  นางสาวธมนวรรณ เต็มศิริพันธุ์  กรรมการ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า [100278]  09/06/2566 16:02:25
36  นางสาวรัศมี พึ่งเจริญ  กรรมการ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า [100278]  09/06/2566 16:02:25
37  นายวิชาญ พูลเงิน  กรรมการ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า [100278]  09/06/2566 16:02:25
38  นายมานะ รัตนธรรมเจริญ  กรรมการ  โรงพยาบาลพระปกเกล้า [100278]  09/06/2566 16:02:25
39  นางนิรันดร เทียนรังษี  กรรมการ  สาธารณสุขสกลนคร [100372]  12/06/2566 15:34:03
40  นางเพ็ชรมะณี พลราชม  กรรมการ  สาธารณสุขสกลนคร [100372]  12/06/2566 15:34:03
41  นางใบอ่อน ปาปะเพ  กรรมการ  สาธารณสุขสกลนคร [100372]  12/06/2566 15:34:03
42  พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว  ประธานกรรมการ  ตำรวจสงขลา [100193]  12/06/2566 17:01:08
43  พ.ต.ต.รัชกฤต ภูวเดชเดชาสิน  กรรมการ  ตำรวจสงขลา [100193]  12/06/2566 17:01:08
44  ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี  กรรมการ  ตำรวจสงขลา [100193]  12/06/2566 17:01:08
45  ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง  กรรมการ  ตำรวจสงขลา [100193]  12/06/2566 17:01:08
46  ด.ต.หญิงพรเพ็ญ บุญฤทธิ์  กรรมการ  ตำรวจสงขลา [100193]  12/06/2566 17:01:08
47  นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร  กรรมการ  กระทรวงมหาดไทย [100108]  15/06/2566 08:49:23
48  นายสมนึก โพธิวัลย์  กรรมการและเลขานุการ  ครูอุทัยธานี [100067]  15/06/2566 16:20:46
49  นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์  กรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  15/06/2566 16:20:46
50  นายเสวก พันธุ์อ้น  กรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  15/06/2566 16:20:46
51  นายอัคคณัฐ อัยรา  กรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  15/06/2566 16:20:46
52  นางสาวสุภาพร สถิตย์พงษ์  กรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  15/06/2566 16:20:46
53  นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์  กรรมการ  ครูอุทัยธานี [100067]  15/06/2566 16:20:58
54  นางสรัญญา โชติพัฒน์  กรรมการดำเนินการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [100081]  16/06/2566 14:48:38
55  ดาบตำรวจกรฤต สุวรรณคช  กรรมการ  ตำรวจสตูล [100229]  19/06/2566 08:56:08
56  ดาบตำรวจไพบูล จุลวรรณโณ  กรรมการ  ตำรวจสตูล [100229]  19/06/2566 08:56:08
57  นายพรชัย ม่วงแจ่ม  ประธานอนุกรรมการฝ่ายบัญชี  ครูพิจิตร [100014]  19/06/2566 09:49:56
58  นายสมยศ กาญจนะ  ประธานอนุกรรมการฝ่ายแผนงานงบประมาณและลงทุน  ครูพิจิตร [100014]  19/06/2566 09:49:56
59  นายสรายุทธ ตาสี  กรรมการ  ครูพิจิตร [100014]  19/06/2566 09:49:56
60  นายวิเชียร เตี๋ยวประสงค์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  ครูพิจิตร [100014]  19/06/2566 09:49:56
61  นายสัญญา งามอยู่  กรรมการ  ครูพิจิตร [100014]  19/06/2566 09:49:56
62  นางสำนวน จำนงค์ภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูพิจิตร [100014]  19/06/2566 09:52:14
63  นายถาวร ขวัญสกุล  ประธานกรรมการดำเนินการ  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:12:37
64  นายสุวิทย์ แดงมณี  เหรัญญิก  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:12:37
65  นายสมพร กาญจนพันธุ์  กรรมการฝ่ายเงินกู้  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:12:37
66  นายพิเดช สุกหอม  กรรมการฝ่ายศึกษา  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:12:37
67  นายทวี อินถิติ  กรรมการฝ่ายศึกษา  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:12:37
68  นายบุญลาภ หมื่นละม้าย  รองประธานกรรมการคนที่ 2  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:20:47
69  นายรวยโชค นวลสนอง  กรรมการฝ่ายเงินกู้  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:20:47
70  นายฉัตรชัย พงศาปาน  เลขานุการ  ครูพัทลุง [100056]  19/06/2566 11:20:47
หมายเหตุ:
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต้องเป็นกรรมการดำเนินการ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com