บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ"
วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2566
ณ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายวิลาศ ชาญกัณฑ์  กรรมการ  กรมการปกครอง  15/02/2566 13:55:59
2  นายธงชัย กิติคุณานนท์  กรรมการ  กรมการปกครอง  15/02/2566 13:55:59
3  นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์  กรรมการ  กรมการปกครอง  15/02/2566 13:55:59
4  นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ  กรมการปกครอง  15/02/2566 13:55:59
5  นางสาวเปรมจิตร แก้วมูล  กรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  15/02/2566 11:46:13
6  นายนพดล เพิ่มศรีพงศ์  กรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  15/02/2566 11:46:13
7  นายรพี จันทร์โสภา  กรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  15/02/2566 11:46:13
8  นายเอนก นาสนม  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  14/02/2566 14:17:53
9  นายเดชะ เรืองเกษม  กรรมการดำเนินการ  ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  14/02/2566 14:17:53
10  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษานครสวรรค์  14/02/2566 11:30:45
11  นายเพียรเวช สระทอง  กรรมการและเลขานุการ  สามัญศึกษานครสวรรค์  14/02/2566 11:30:45
12  นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม  ผู้จัดการสหกรณ์  สามัญศึกษานครสวรรค์  14/02/2566 11:30:45
13  นายยรรยง คงภาษี พร้อมคณะ รวม 8 คน รายชื่อจะแจ้งหลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์  10/02/2566 15:07:27
14  พ.ต.อ.ชนะชัย เสรีพงศ์  เหรัญญิก  ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  09/02/2566 15:57:20
15  นางชุติกาญจน์ สีไพสน  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  09/02/2566 15:57:20
16  นายประเจตน์ เกตุสิงห์สร้อย  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก  08/02/2566 13:18:22
17  นายพยุง ศิวเมธีกุล  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก  08/02/2566 13:18:22
18  นางอัญชุลี พิมพ์ประสานต์  เหรัญญิก  สาธารณสุขพิษณุโลก  08/02/2566 13:18:22
19  นางมีนา โพธิ์ม่วง  ผู้จัดการ  สาธารณสุขพิษณุโลก  08/02/2566 13:15:22
20  นายสำเนา อิ่มอ่อง  รองประธานกรรมการ 1  สาธารณสุขพิษณุโลก  08/02/2566 13:15:22
21  นางทองพูล แต้สมบัติ  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก  08/02/2566 13:15:22
22  ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก  08/02/2566 13:15:22
23  นายอุเทน พืชนุกูล  ผู้จัดการ  พนักงานซีเคียวริคอร์  07/02/2566 14:12:01
24  นางทิพย์วัลย์ พืชนุกูล  เลขา  พนักงานซีเคียวริคอร์  07/02/2566 14:12:01
25  พล.ต.ต.ธนวรรธน์ อยู่คง  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  06/02/2566 15:36:20
26  นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครพนม  06/02/2566 15:28:08
27  นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  01/02/2566 13:23:17
28  นายประสาน ชนาพงษ์จารุ  ผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  01/02/2566 13:23:17
หมายเหตุ:


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com