บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ"
วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2566
ณ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [100265]  01/02/2566 13:23:17
2  นายประสาน ชนาพงษ์จารุ  ผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [100265]  01/02/2566 13:23:17
3  นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขนครพนม [100361]  06/02/2566 15:28:08
4  พล.ต.ต.ธนวรรธน์ อยู่คง  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย [101194]  06/02/2566 15:36:20
5  นายอุเทน พืชนุกูล  ผู้จัดการ  พนักงานซีเคียวริคอร์ [100866]  07/02/2566 14:12:01
6  นางทิพย์วัลย์ พืชนุกูล  เลขา  พนักงานซีเคียวริคอร์ [100866]  07/02/2566 14:12:01
7  นางมีนา โพธิ์ม่วง  ผู้จัดการ  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  08/02/2566 13:15:22
8  นายสำเนา อิ่มอ่อง  รองประธานกรรมการ 1  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  08/02/2566 13:15:22
9  นางทองพูล แต้สมบัติ  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  08/02/2566 13:15:22
10  ผศ.ดร.สมตระกูล ราศิริ  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  08/02/2566 13:15:22
11  นายประเจตน์ เกตุสิงห์สร้อย  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  08/02/2566 13:18:22
12  นายพยุง ศิวเมธีกุล  กรรมการ  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  08/02/2566 13:18:22
13  นางอัญชุลี พิมพ์ประสานต์  เหรัญญิก  สาธารณสุขพิษณุโลก [100648]  08/02/2566 13:18:22
14  พ.ต.อ.ชนะชัย เสรีพงศ์  เหรัญญิก  ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร [100146]  09/02/2566 15:57:20
15  นางชุติกาญจน์ สีไพสน  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร [100146]  09/02/2566 15:57:20
16  นายยรรยง คงภาษี พร้อมคณะ รวม 8 คน รายชื่อจะแจ้งหลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ประธานกรรมการ  ครูกาฬสินธุ์ [100009]  10/02/2566 15:07:27
17  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  ประธานกรรมการ  สามัญศึกษานครสวรรค์ [100549]  14/02/2566 11:30:45
18  นายเพียรเวช สระทอง  กรรมการและเลขานุการ  สามัญศึกษานครสวรรค์ [100549]  14/02/2566 11:30:45
19  นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม  ผู้จัดการสหกรณ์  สามัญศึกษานครสวรรค์ [100549]  14/02/2566 11:30:45
20  นายเอนก นาสนม  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100387]  14/02/2566 14:17:53
21  นายเดชะ เรืองเกษม  กรรมการดำเนินการ  ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ [100387]  14/02/2566 14:17:53
22  นางสาวเปรมจิตร แก้วมูล  กรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [100905]  15/02/2566 11:46:13
23  นายนพดล เพิ่มศรีพงศ์  กรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [100905]  15/02/2566 11:46:13
24  นายรพี จันทร์โสภา  กรรมการ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [100905]  15/02/2566 11:46:13
25  นายวิลาศ ชาญกัณฑ์  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  15/02/2566 13:55:59
26  นายธงชัย กิติคุณานนท์  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  15/02/2566 13:55:59
27  นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์  กรรมการ  กรมการปกครอง [100061]  15/02/2566 13:55:59
28  นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ  กรมการปกครอง [100061]  15/02/2566 13:55:59
หมายเหตุ:


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com