บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สู่ Smart PR มืออาชีพ”
ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายพิเษฐ สรสิทธิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูชัยนาท  16/08/2565 10:21:32
2  นายณสรวง ผิวผ่อง  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  15/08/2565 16:22:13
3  นายพันศักดิ์ ศรีทอง  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  15/08/2565 16:22:13
4  นายมาโนชน์ สิมพลีวงศ์  กรรมการ  ครูนครสวรรค์  15/08/2565 16:22:13
5  นางสาวกฤตยา ตั้งใจดุษณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  15/08/2565 14:09:10
6  นางสาวธัญญรัตน์ สนุกล้ำ  เจ้าหน้าที่เงินฝาก  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  15/08/2565 14:09:10
7  นายอิสริยะ อรรถเวทิน  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  15/08/2565 14:09:10
8  นางสาวอรอุมา สระแก้ว  เจ้าหน้าที่บัญชี  คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  15/08/2565 14:09:10
9  นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี  ผู้จัดการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  15/08/2565 09:34:47
10  นางสาวสิริพรรณ พลชนะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  15/08/2565 09:34:47
11  นางสาวนลพรรณ ภูแช่มโชติ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  สาธารณสุขร้อยเอ็ด  15/08/2565 08:50:21
12  นางสาวรฐา วิเชียรชิต  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  กรมการปกครอง  11/08/2565 09:34:03
13  นางสาวหทัยรัตน์ ชาญวิการณ์  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร  กรมการปกครอง  11/08/2565 09:34:03
14  นางสาวเบญจมาศ รอดทิม  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  กองทัพภาคที่ 3  10/08/2565 09:05:53
15  นางสาวพรพิมล เสาะด้น  เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายสมาชิกสมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  08/08/2565 14:53:27
16  นางสาวปฐมาภร ปรีชา  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครูชลบุรี  08/08/2565 14:06:17
17  นายณัฐวุุฒิ ไชยชูลี  ประธานกรรมการ  นครหาดใหญ่  08/08/2565 14:00:24
18  นางสาวชาลิณี แซ่ภู่  ผู้ช่วยหัวหน้าฝายพัฒนาธุรกิจ  นครหาดใหญ่  08/08/2565 14:00:24
19  นางสาวณัฐขณิษฐ์ โพธิ์ทองนาค  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  08/08/2565 10:46:16
20  นายปวิช พลอยแหวน  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  08/08/2565 10:46:16
21  นายนราพงษ์ วงศ์อินทร์อยู่  เจ้าหน้าที่ธุรการไอที  ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย)  08/08/2565 08:15:25
22  นางสาวเพ็ญนภา เอคนาสิงห์  เจ้าหน้าที่บัญชี  ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย)  08/08/2565 08:15:25
23  นางสาวสิริกร ปิยมาตย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ครูนนทบุรี  05/08/2565 11:50:59
24  นางสาวจีรพร เอกคช  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครูนนทบุรี  05/08/2565 11:50:59
25  นางสาวปัทถาภรณ์ ดวงศรี  เจ้าหน้าที่บัญชี  ตำรวจภูธรภาค 4  04/08/2565 14:49:07
26  นางสาววรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครูสมุทรปราการ  04/08/2565 10:28:50
27  นางสาวณัฐนรี มาคำ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครูสมุทรปราการ  04/08/2565 10:28:50
28  นางสาวสุภาพร นบนอบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาธารณสุขกระบี่  03/08/2565 16:04:41
29  นางกรมัสลิน ปุญญพันธุ์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ครูเชียงใหม่  02/08/2565 10:21:11
30  นางสาวทิวทัศน์ แก้วบังเกิด  เจ้าหน้าที่  ครูเชียงใหม่  02/08/2565 10:21:11
31  นางสาวรุจิรดา จันสดใส  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  01/08/2565 18:08:29
32  นางสาวสุภัค นวลมณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  01/08/2565 18:08:29
33  นางณัฐกฤตา จิตต์หาญ  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  พนักงานไอ อาร์ พี ซี  29/07/2565 10:30:14
34  นางสาวปนัดดา ประสุทธิ์  เจ้าหน้าที่เงินรับฝาก  พนักงานไอ อาร์ พี ซี  29/07/2565 10:30:14
35  นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  27/07/2565 13:35:41
36  นางสาวสุทธิดา วงษานิล  เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  27/07/2565 13:35:41
37  นางมาลินี นุสา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ครูน่าน  26/07/2565 08:47:41
38  นางสาวจิตรวี อินทิตา  เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์  ครูน่าน  26/07/2565 08:47:41
หมายเหตุ:
การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อก่อนวันจัดอบรมได้ที่ www.fsct.com และหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ.โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 309, 311
การจองที่พัก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม รายละเอียดการจองที่พักในเอกสารโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com