บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “คณะกรรมการอำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565
ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายภัทรพงศ์ สิมงาม  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 10:01:56
2  นายอมร สีแสง  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 10:01:56
3  นายณรงค์ มารสาร  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 10:01:56
4  นายสินธพ อุ่นกอง  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:58:31
5  นายเจริญศักดิ์ หาญภักดีสกุล  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:58:31
6  นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:58:31
7  นายจาตุรงค์ เทสมุทร  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:58:31
8  นายชูเชิด ญานะประเสริฐ  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:58:31
9  นายอนวัช อุ่นกอง  ประธานกรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:43:01
10  นายอุทัย ติกุล  รองประธานกรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:43:01
11  นายประยูร สุจริง  รองประธานกรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:43:01
12  นายสุรเจต ปาลี  กรรมการและเลขา  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:43:01
13  นายอาชัญ ปัญญาบุญ  กรรมการ  ครูเชียงราย  16/08/2565 09:43:01
14  ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จริงจิตร  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  16/08/2565 09:23:19
15  นายมิตร คำเลี้ยง  ประธานกรรมการ  ครูกระบี่  15/08/2565 09:57:27
16  นายภาณุวัฒน์ เพชรโชติ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 14:43:06
17  นายธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์  กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:29:43
18  นางกาญฎา ไกรนรา  ผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:29:43
19  นางสาวเกษศรา ยอดมณีย์  เจ้าหน้าที่การเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:29:43
20  นางสาวกิติยา จิตโชติ  เจ้าหน้าที่บัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:29:43
21  นางศิริวรรณ จุลทับ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:26:42
22  นายก่อกานต์ ประเสริฐ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:26:42
23  นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:26:42
24  นายสมพงค์ เหมือนเพชร  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:26:42
25  นายสุรินทร์ ทองทศ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:26:42
26  ดร.มนทิรา สังข์ทอง  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:22:31
27  นางสุภาวดี หนูเจริญ  รองประธานกรรมการคนที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:22:31
28  นายวิชิต มาลาเวช  รองประธานกรรมการคนที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:22:31
29  นายโสภณ ชุมทองโด  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:22:31
30  นายวิชิต จรุงสุต  กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  11/08/2565 13:22:31
31  นายสิน เขตขยัน  รองประธานกรรมการ  ครูสุรินทร์  10/08/2565 14:17:26
32  นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม  เลขานุการ  ครูสุรินทร์  10/08/2565 14:17:26
33  นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ  กรรมการ  ครูสุรินทร์  10/08/2565 14:17:26
34  นายสุรพล เป็นพุ่มพวง  กรรมการ  ครูสุรินทร์  10/08/2565 14:17:26
35  นายอธิปัตย์ ทองธวัช  รองประธานกรรมการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  09/08/2565 17:42:48
36  นายเอกนรินทร์ ช้างเนียม  กรรมการดำเนินการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  09/08/2565 17:42:48
37  นางณัฐนันท์ วรรักษา  กรรมการดำเนินการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  09/08/2565 17:42:48
38  นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี  ผู้จัดการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  09/08/2565 17:42:48
39  นายโสภณ บุญพรหม  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขปัตตานี  09/08/2565 15:04:47
40  นายสมร ไชโยธา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  08/08/2565 13:17:01
41  นายสุริยา ดอกบัว  ผู้ช่วยเหรัญญิก  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  08/08/2565 13:17:01
42  พลตำรวจตรีศักดิ์ชัย อายุโย  รองประธานกรรมการ  ตำรวจแห่งชาติ  05/08/2565 19:27:51
43  นายคมกฤษณ์ สุขไชย  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  05/08/2565 14:50:38
44  ว่าที่ร้อยตรีภูมเรศ ศรีระวงศ์  เลขานุการ  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  05/08/2565 14:50:38
45  นางมลฑิรา ไชยสงคราม  ผู้จัดการ  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  05/08/2565 14:50:38
46  นายธรรมรงค์ ใจสมคม  รองประธานกรรมการคนที่ 2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  05/08/2565 13:59:13
47  นายปกรณ์ นิลศรี  เลขานุการ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  05/08/2565 09:32:11
48  นางสาวศศิกานต์ พรหมดี  เหรัญญิก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  05/08/2565 09:32:11
49  พันตำรวจโทหญิงสุชญา นันตะนะ  กรรมการ/เหรัญญิก  ตำรวจภูธรภาค 4  04/08/2565 14:42:02
50  พล.ต.ต.ธนวรรธน์ อยู่คง  ผู้จัดการ  ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  04/08/2565 11:05:45
51  นายชำนาญ มีมูล  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขเลย  04/08/2565 10:09:11
52  พันตำรวจเอกธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  รองประธานกรรมการ/เลขานุการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  03/08/2565 13:11:43
53  นายสมชาย ไกรสังข์  ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  02/08/2565 14:30:22
54  นายสัญชัย เตชะมนูญ  ผู้จัดการใหญ่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  02/08/2565 14:30:22
55  นางอรทัย คงพูนทรัพย์  รองประธานกรรมการ  โรงพยาบาลสระบุรี  26/07/2565 20:45:21
56  นางฑิฆัมพร ชาวขมิ้น  เกรรมการและลขานุการ  โรงพยาบาลสระบุรี  26/07/2565 20:45:21
57  นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ  รองประธานกรรมการ  ครูน่าน  26/07/2565 14:34:19
58  นายประเชิญ ยาอุด  รองประธานกรรมการ  ครูน่าน  26/07/2565 14:34:19
59  นายสุทัศน์ ปันสอน  กรรมการและเลขานุการ  ครูน่าน  26/07/2565 14:34:19
60  นายรัฐชวิชญ์ นาระทะ  กรรมการและเหรัญญิก  ครูน่าน  26/07/2565 14:34:19
61  นายวรภพ รินฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ครูน่าน  26/07/2565 14:34:19
หมายเหตุ:
ชสอ. ขอเลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว
จากเดิม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com