บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 27
วันที่ 25-28 ม.ค. 2565
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายชุมพร แจ้งจิตร  กรรมการ  ครูแม่ฮ่องสอน  29/12/2564 11:32:55
2  นายสมเกียรติ เรือนตื้อ  กรรมการ  ครูแม่ฮ่องสอน  29/12/2564 11:32:55
3  ร้อยตำรวจเอกสุทน ธานีพูน  กรรมการ/เลขานุการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24  28/12/2564 14:12:08
4  นายนกเทศ วงศ์กระโทก  กรรมการเงินกู้  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  27/12/2564 13:57:18
5  ร้อยตำรวจเอกถนอม ทองแป้น  กรรมการ/เลขานุการ  ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  24/12/2564 14:15:52
6  นางวิไลวรรณ แสงธรรม  กรรมการ  โรงพยาบาลสระบุรี  24/12/2564 09:39:20
7  นางสิริพรรณ พงษ์พานิช  กรรมการ  โรงพยาบาลสระบุรี  24/12/2564 09:39:20
8  นางสาวอรทัย ทินวงศ์  กรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  23/12/2564 21:54:04
9  นายนำภพ จันทร์ดี  กรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  23/12/2564 21:54:04
10  นายวิเศษ ศรเพชร  กรรมการ  ครูประจวบคีรีขันธ์  23/12/2564 21:54:04
11  นายสมโชค ปลอดทอง  กรรมการดำเนินการ  สาธารณสุขสมุทรสงคราม  22/12/2564 16:18:01
12  นางสาวศิวาการ จันทะไทย  กรรมการศึกษาฯ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  21/12/2564 13:51:45
13  นางนิตย์รดี อนุสามิ  กรรมการศึกษาฯ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  21/12/2564 13:51:45
14  นางพรพรรณ พิมพ์วาปี  กรรมการเงินกู้  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  21/12/2564 13:51:45
15  นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม  กรรมการ  กรมประชาสัมพันธ์  21/12/2564 12:59:20
16  นายสุรชัย ชินชัย  ประธานกรรมการดำเนินการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  20/12/2564 18:33:43
17  นายสมนึก สมศักดิ์  เลขานุการ  ทนายความแห่งประเทศไทย  20/12/2564 18:33:43
18  นางสาวณยา บุญโชคภัทรากุล  กรรมการ  รวมใจเป็นหนึ่ง  20/12/2564 09:51:03
19  นางสาวกัญญา โกกาศก  กรรมการ  รวมใจเป็นหนึ่ง  20/12/2564 09:51:03
20  นางสาวนพเก้า วรรณจุฑา  กรรมการ  ฟงซันซื่อเฉิง  15/12/2564 08:28:32
21  นางมณีรัตน์ กิจแก้ว  รองประธานกรรมการ  ฟงซันซื่อเฉิง  15/12/2564 08:28:32
22  นายบุญยัง ทองศรีจันทร์  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  12/12/2564 23:16:13
23  พันเอกหญิงปฤษณา นะวะมวัฒน์  กรรมการดำเนินการ  วังพญาไท  11/12/2564 17:21:51
24  นางถนอม ภิบาลศักดิ์  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  10/12/2564 15:04:49
25  นางคิดชนก อนุชาญ  กรรมการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  10/12/2564 14:36:05
26  นางประภา รัตนไชย  รองประธาน  โรงพยาบาลหาดใหญ่  10/12/2564 14:24:47
27  นางประภา รัตนไชย  รองประธาน  โรงพยาบาลหาดใหญ่  10/12/2564 14:24:47
28  พันตำรวจเอกพิทักษ์ กองทัพไทย  รองประธานกรรมการ  ตำรวจหนองบัวลำภู  09/12/2564 14:52:45
29  นางอาภิรมย์ ชิณโน  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:33:05
30  นายนิรันดร์ เหมือยไธสง  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:33:05
31  นางนันทา พลราชม  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:27:17
32  นายณัฐฐ์ธนัน โพนนอนสันต์  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:27:17
33  นายยุทธพล ภูเลื่อน  ประธานกรรมการดำเนินการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:23:33
34  นายภูเบศวร์ วิชัยโย  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:23:33
35  นายชิงชัย อัฐนาค  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:23:33
36  นางอภิญญา กองอุดม  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:23:33
37  นางประวีณา ปรีดี  กรรมการ  สาธารณสุขกาฬสินธุ์  07/12/2564 10:23:33
38  นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์  พนักงานบริษัทไรเดอร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์  02/12/2564 15:12:14
39  นายชัยวัฒน์ รุ่งจำรัส  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลเลิดสิน  01/12/2564 14:44:11
หมายเหตุ:
ค่าลงทะเบียนสุทธิ 4,500 บาท/คน
กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 ทางโทรสารไปยัง
ฝ่ายพัมนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โทรสาร 0 2496 1177
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร 0 2496 1199 ต่อ 311


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com