บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “คณะกรรมการอำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นายภูริวัฒน์ บุญประกอบกูล  ประธานสหกรณ์  รวมใจฟาสโก้  02/12/2564 15:12:22
2  นายสินธุ์ชัย สังสันไทย  กรรมการ  การยางแห่งประเทศไทย  02/12/2564 09:04:02
3  ส.อ.ณภัทร ไชยยากรกิจ  ประธานกรรมการ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์  30/11/2564 16:06:09
4  นายประยงค์ ปิ่นแก้ว  รองประธานกรรมการคนที่ 1  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์  30/11/2564 16:06:09
5  นางสาวบุษกร ฤทธิ์ถาพรม  เหรัญญิก  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์  30/11/2564 16:06:09
6  นางสาวอรอุมา ยนยุบล  เลขานุการ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์  30/11/2564 16:06:09
7  นางไพมณี ชินามล  ผู้จัดการ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์  30/11/2564 16:06:09
8  พันตำรวจเอกชาญศิลป์ นาสูงชน  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  29/11/2564 13:18:02
9  พันตำรวจเอกถนอมศักดิ์ โสภา  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  29/11/2564 13:18:02
10  นายพิทักษ์ สุจิตตกุล  กรรมการและเลขานุการ  ครูกาฬสินธุ์  28/11/2564 11:01:14
11  นายสุเนตร ทองคำ  ผู้จัดการ  ครูกาฬสินธุ์  28/11/2564 11:01:14
12  นายสมบัติ มุกดา  รองประธาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  26/11/2564 12:26:54
13  นายเอกวิทย์ บุญคุ้ม  กรรมการเงินกู้  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  25/11/2564 14:10:11
14  นายเชาวลิต พงษ์สุระ  กรรมการเงินกู้  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  25/11/2564 14:10:11
15  นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  25/11/2564 14:10:11
16  นายยุทธศาสตร์ พรหมภักดี  รองประธานกรรมการ  ครูสกลนคร  23/11/2564 09:40:01
17  นายไข จันโท  เลขานุการ  ครูสกลนคร  23/11/2564 09:40:01
18  นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์  ประธานกรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
19  นายสิทธิพร มีเสถียร  รองประธานฯ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
20  นายเสนอ วิสุทธนะ  เลขานุการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
21  นายมานัต บุญเขียว  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
22  นายไพศาล มะลิทอง  กรรมการ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  23/11/2564 09:02:39
23  พล.ต.ท.ธนากรศิริอัฐ  ที่ปรึกษา  ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ  22/11/2564 15:16:15
24  พันเอกอัศวิน อินทนนท์  เลขานุการสหกรณ์  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  22/11/2564 13:37:30
25  รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์  ประธานกรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  22/11/2564 11:42:31
26  รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  22/11/2564 11:42:31
27  ร.ต.ต.นิวัตร แก้วกลาง  กรรมการ/เลขานุการ  ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  20/11/2564 14:40:42
28  นางสาวเปี่ยมสุข ยับมันบริบูรณ์  เลขานุการ  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  19/11/2564 14:06:30
29  นางสาวสมบูรณ์ ลิ้มติ้ว  ผู้จัดการ  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  19/11/2564 14:06:30
30  พันโทโสมนัส มาลาวงษ์  รองประธานกรรมการ  สื่อสารทหาร  18/11/2564 13:44:56
31  ร้อยเอกสมจินต์ บุตระ  กรรมการและเลขานุการ  สื่อสารทหาร  18/11/2564 13:44:56
32  นายสมบัติมุกดา  รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  13/11/2564 20:29:11
33  นางนงลักษณ์ ศรีปัญญา  รองประธานกรรมการ  ครูขอนแก่น  12/11/2564 17:11:53
34  นางนภกช สาคร  กรรมการ  ครูขอนแก่น  12/11/2564 17:11:53
35  นายจุมพล อุ่นตา  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 15:01:08
36  นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 15:01:08
37  นางจารุณี สุธีร์  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:52:43
38  นางอุไรรักษ์ ผาชา  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:52:43
39  นางอรวรรณ แสงทอง  กรรมการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:52:43
40  นายอำพล เศลารักษ์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
41  นายประสาร ศรีวะสุทธิ์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
42  นายวราชัย สมคะเณย์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
43  นายไมตรี ทองสถิตย์  รองประธานฯ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
44  นายธนกร วอทอง  กรรมการและเลขานุการ  สาธารณสุขยโสธร  11/11/2564 11:48:49
45  นายแสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
46  นายอดิศักดิ์ อากรสกุล  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
47  นางนางวัชลี อินต๊ะสงค์  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
48  นายประภากร เวียงยา  เหรัญญิก  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
49  นางไพรวรรณ เขื่อนแก้ว  เลขานุการ  สาธารณสุขแพร่  10/11/2564 10:53:25
50  นายณัฐพล พิพิธ  รองประธานสหกรณ์  อุบลรักษ์ ธนบุรี  10/11/2564 09:46:26
51  นางสาววริณพร พุฒพันธ์  เลขานุการ  อุบลรักษ์ ธนบุรี  10/11/2564 09:46:26
52  นายเผ่าพันธุ์ รัตนางกูร  ประธานกรรมการ  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  09/11/2564 10:44:48
53  นายอาริยะ บุญเกตุ  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขกำแพงเพชร  08/11/2564 12:14:07
54  นายเอกวุฒิ แตงดารา  เลขานุการ  สาธารณสุขกำแพงเพชร  08/11/2564 12:14:07
55  นายโสภณ บุญพรหม  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขปัตตานี  03/11/2564 10:04:00
56  นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช  กรรมการและเลขานุการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  26/10/2564 18:16:02
57  นางสาวศิรินทร ภูยาธร  ประธานกรรมการ  ของพนักงานโรงแรมอโนมา  26/10/2564 11:08:18
หมายเหตุ:
การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม โดยการโอนเงิน เข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 โดยระบุชื่อสหกรณ์ให้ชัดเจน
ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564*


 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com