บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 15-18 และ 21-23 ธันวาคม 2563
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  นาย ชวัล แตงน้อย  ผู้ช่วยผู้จัดการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  27/10/2563
2  พ.ต.อ.ยุทธการ โสเมือง    ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  29/10/2563
3  พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  รองประธานกรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  29/10/2563
4  พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์  กรรมการ  ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  29/10/2563
5  นายสาคร รอดขันเมือง  ประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  03/11/2563
6  นายเสกสรรค์ สองจันทร์  รองประธานกรรมการ  สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  03/11/2563
7  นายไมตรี ทาปลูก  กรรมการ  ครูลำปาง  04/11/2563
8  นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์  กรรมการ  ครูลำปาง  04/11/2563
9  นางสรณี กัณฑ์นิล  กรรมการผู้จัดการ  สาธารณสุขตาก  04/11/2563
10  วันวิสาข์ สมุทรคชรินทร์  เจ้าหน้าที่บัญชี  โรงพยาบาลระยอง  05/11/2563
11  นายศุภวิศว์ ตาหล้า  กรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  11/11/2563
12  นายณัฐรัชต์ ใหญ่ผา  กรรมการ  ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  11/11/2563
13  นางพันทิพา อินทรภิรมย์  กรรมการ  โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  12/11/2563
14  นางนุชศรา สุวรรณทัต  ผู้จัดการสหกรณ์  โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  12/11/2563
หมายเหตุ:
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 15 - 18 และ 21 - 23 ธันวาคม 2563 (อบรมทั้งสองช่วง) ทั้งหมด 7 วัน ครับ


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com