บริการสัมมนาและฝึกอบรม

ปฏิทินการฝึกอบรมและสัมมนา   
  [กลับหน้าหลักสูตร]
ใบตอบรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อบรม “การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ”
ระหว่างวันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2563
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ออมทรัพย์...จำกัด การชำระเงิน วันที่สมัคร
1  น.ส.สุภาพร นบนอบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาธารณสุขกระบี่  29/09/2563
2  นางสาวศุภรัตน์ กิจคม  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  29/09/2563
3  นายเกษมสันต์ คงยิ่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฐานทัพเรือสัตหีบ  29/09/2563
4  น.ส.อรวรรณ ช่วยสุวรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ตำรวจตรัง  30/09/2563
5  นางสาวรัชดาพร สัตยวงศ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาธารณสุขจังหวัดน่าน  30/09/2563
6  น.ส.ปทุมรัตน์ อุเท่ห์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาธารณสุขตราด  01/10/2563
7  นางปาณิสรา มะโนธรรม  เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  01/10/2563
8  นางสาวมัณข์ลิฏา นามธานี  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ครูปทุมธานี  01/10/2563
9  นางสาวนฤมล กางนอก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ครูปทุมธานี  01/10/2563
10  นางสาวทัศนีย์วรรณ หวันลา  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ครูบึงกาฬ  02/10/2563
11  นางสาวกิตติกา อินหา  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ครูบึงกาฬ  02/10/2563
หมายเหตุ:
วิธีการชำระเงิน
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด” เลขที่บัญชี 193-1-13914-8 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง พร้อมใบโอนเงิน ไปยังฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 หากไม่ชำระตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Tel: (+66) 2496 1199 Fax: (+66) 2496 1177 , (+66) 2496 1188  E-mail:
contact@fsct.com