ชสอ. เร่งพัฒนาความรู้ ผู้บริหารสหกรณ์

         ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 5 ( Advance SACCO Executive) 5th Batch ) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  
       พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ของประชาชนมาตลอด การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ผมมุ่งเน้นการทำงานโดยยึด หลักการ ทำงานอย่างโปร่งใส ไม่คอรัปชั่น ทั้งเงินงบประมาณ และโปร่งใสในเรื่องข้อมูลที่ให้กับผู้บังคับบัญชา เกษตรกร และประชาชน  ยึดนโยบายรัฐบาลตามหลัก "ทำก่อน ทำทันที” แบ่งเป็น 3 ระยะ ตาม Roadmap ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเนื่อง ระยะยาวอย่างยั่งยืน
    การพัฒนาความรู้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถสร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสหกรณ์ให้เป็นผู้บริหารรอบรู้ในเชิงบริหารงานสหกรณ์ในทุกมิติ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารระดับสูงที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมุมมองในการบริหารจัดการแบบองค์รวม มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในระดับสูง มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์
         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่คนในสังคมกำลังตื่นตัวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ผู้นำระดับสูงจึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ความท้าทาย ตลอดจนแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาวิธีคิดและวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวม เพื่อการนำประโยชน์สู่สมาชิกเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้จากรูปแบบ   และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาสัมพันธภาพในการพึ่งพาและร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
        สำหรับการอบรมในครั้งนี้  มีระยะเวลาการฝึกอบรม 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2559  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน จาก 36 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM