ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน” วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนา
ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน” วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับวิทยากร
 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้ารับการสัมมนาออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามกำหนดการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.fsct.com ก่อนวันที่ 16ตุลาคม 2566 
 
*ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM