ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2-7 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ]
********* เต็มแล้วค่ะ *********
 
 
         ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2-7 ธันวาคม 2566 
         ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว ค่าลงทะเบียนคนละ 65,000 บาท
 
         หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสาร ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 * ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 310 -311
 
วันที่เขียนข่าว : 31 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM