ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมการคัดเลือก และ เสนอชื่อบุคคลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และ นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2566
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดให้มี การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2566
 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องในความสำเร็จของสหกรณ์และเชิดชูเกียรติสำหรับกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
โดยสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบโล่เกียรติคุณในวันประชุมสามัญประจำปี 2567
 
 
เอกสารแบบกรอกข้อมูล
แบบกรอก "สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น"
1. การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 2566 [ดาวน์โหลด]
2. แบบกรอกสหกรณ์ออมทร้พย์ดีเด่น 2566 [ดาวน์โหลด]
 
 
แบบกรอก "นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
1. การคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น 2566 [ดาวน์โหลด]
2. แบบเสนอชื่อนักวิชาการ [ดาวน์โหลด]
3. แบบเสนอนักบริหาร [ดาวน์โหลด]
4. แบบเสนอนักปฏิบัติการ [ดาวน์โหลด]
วันที่เขียนข่าว : 15 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM