แบบสอบถาม "ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม/สัมมนา"
[เอกสารแนบ]
       ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ และการให้บริการด้านฝึกอบรม/สัมมนา จึงได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการและดวามจำเป็นในการฝึกอบรม/สัมมนา (Training need) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำแผนการเรียนรู้ของบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำไปประกอบการวิเคราะห์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์มากที่สุด
 
       ชสอ. มีความประสงค์จะทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและฝ่ายจัดการ จึงขอความกรุณาให้ผู้จัดการ ตอบแบบสอบถามความต้องการและดวามจำเป็นในการฝึกอบรม/สัมมนา แล้วส่งกลับไปยัง ชสอ. ทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188  ทาง Email : acadamic.fsct@gmail.com หรือทางแบบสอบถาม Online โดยสามารถสแกนผ่าน OR-Code ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 
 
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM