ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะลึกการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์” วันที่ 22 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบ]
   ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “เจาะลึกการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์” ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2566 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
 
      โดยมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเจาะลึกการประเมินคุณภาพ และวิธีการการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้กรณีศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับวิทยากร
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 310 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
  
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
 
 
 

 
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM