พิธีเปิดการโครงการสัมมนา จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ ณ โรงแรม เทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
        วันที่ 18-19  มีนาคม  2566 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  มอบหมาย นายวิทยา ประเทศ  กรรมการดำเนินการและประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กล่าวเปิดการสัมมนา"พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ" โดย นายสมพล ตันติสันติสม ที่ปรึกษา นำเสนอการผลักดันแนวนโยบายด้านสหกรณ์ต่อพรรคการเมือง และได้รับเกียรติจาก นายอานันต์ ศิริ  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด  กล่าวต้อนรับ นายสันติชัย   บัวทอง ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวรายงาน   พร้อมด้วย นายโกวิท  เกตุงาม  นายทวิช  ศรีสวัสดิ์ นายสงบ จินะแปง นายบุญธรรม  เดชบุญ กรรมการดำเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่  เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว วิทยากร นายบุญธรรม เดชบุญ  กรรมการดำเนินการ ชสอ. หัวข้อ "เทคนิคการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ"ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในงานสหกรณ์" นายฉัตรชัย  ศิริรัตน์
         ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อ "ข้อพึงปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ทั้งนี้ ชสอ.ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่ ชสอ. ภาคเหนือรับมอบ  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 291 คน 43 สหกรณ์  ณ  โรงแรม เทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่เขียนข่าว : 18 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM