สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “ทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ” วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “ทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ” วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานบริการการสร้างบุคลิกภาพ การสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และให้ผู้เข้ารับการสัมมนานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนากับวิทยากร
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 เมษายน 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น
  
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
 
วันที่เขียนข่าว : 03 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM