ขอเชิญชวนสหกรณ์ตอบแบบสำรวจ “การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมของสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบ]
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินงานโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย นอกเหนือจากการให้บริการเกี่ยวกับการออมและการกู้เงินแก่สมาชิกแล้ว ยังได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมอันเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 “การเอื้ออาทรต่อสังคม” อย่างต่อเนื่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทย ไปสู่สาธารณชน
                       
        ชสอ. มีความประสงค์จะทำการสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมของสหกรณ์ในปี 2565 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565  ในการนี้ ชสอ. จะมอบของที่ระลึกให้กับผู้ตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 50สหกรณ์แรก                              
 
        จึงขอความร่วมมือมายังสหกรณ์ท่านในการตอบแบบสำรวจ “การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน  และสังคมของสหกรณ์” ทางแบบสอบถาม Onlineโดยสแกน QR Code หรือทาง www.fsct.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อ ชสอ. จะได้รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
 
ตอบแบบสำรวจ คลิกเพื่อกรอกข้อมูล Online หรือ Scan Qr-Code ด้านล่าง
    
วันที่เขียนข่าว : 28 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM