ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2565
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2565 และได้ออกประกาศ สหกรณ์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาดรฐาน ชสอ. ไว้ได้ 3 ปี ติดต่อกัน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์ต่อไป
 
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ ชสอ. ประจำปี 2565 และผลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2565 ให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยจะมีการติดตั้งปัายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2565 ให้กับสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก และมอบโล่ให้กับสหกรณ์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2565 
 
        ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิก ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของ ชสอ. ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 21 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM