โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สู่ Smart PR มืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
[เอกสารแนบ]
********* เต็มแล้วค่ะ ********* 
 
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สู่ Smart PR มืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติเชิงบวกและจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงศิลปะการสื่อสารเพื่อการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสมาชิก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้สมาชิกเกิดความประทับใจต่อสหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดิดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งดวามจำนงในใบดอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสาร ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
        ทั้งนี้ ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM