ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2564
        วันที่ 8 มกราคม 2564 นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ. ไดัรับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมระดับประเทศ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม แนะนำ พัฒนาหรือจัดแนวทางพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนี แจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 08 ม.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM