TH | EN

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ณ อาคารเพชรสะพานบุญ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี
         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฯ รับมอบ ในการนี้ นายสามัคคี เดชกล้า กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ อาคาร  เพชรสะพานบุญ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี
        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน มีสมาชิกทั่วประเทศ 
        การประชุมใหญ่ครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล เลือกตั้งผู้ตรวจบัญชี และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อพัฒนาสมาคมให้มีความก้าวหน้าต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM