TH | EN

ชสอ. เข้าพบ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการไกล่เกลี่ยหนี้สินในภาคสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมาย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ และ นายประสงค์ กระแสร์พันธุ์ ผู้ไกล่เกลี่ย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ เข้าพบ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการไกล่เกลี่ยหนี้สินในภาคสหกรณ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาภาพรวมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมจะหารือในรายละเอียดการดำเนินการ โดยจะเชิญกระทรวงยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือร่วมกันในครั้งต่อไป ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM