TH | EN

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ณ ที่ทำการ สอ.สร.รฟท. อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ กรุงเทพมหานคร
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ณ ที่ทำการ สอ.สร.รฟท. อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ กรุงเทพมหานคร 
        ณ สิ้นปีบัญชี 2566 (31 ธันวาคม 2566) สหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวน 8,267 คน มีทุนดำเนินงาน 3,651.26 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 150 ล้านบาท ซึ่งมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ในอัตราร้อยละ 4.50 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 10.25 โดยก่อนเริ่มการประขุมสหกรณ์ฯ ได้มีการเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกสหกรณ์ร่วมร้องเพลงมาร์ชสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการรวมพลัง รวมความสามัคคี 
        จากนั้นประธานกรรมการ ชสอ. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่บริหารกิจการสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมั่นใจในความมั่นคงของสหกรณ์ รวมถึงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยระบบสหกรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งมี นายกมล ศรีจันทร์  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM