TH | EN

พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และข้อสังเกตงบการเงินที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์"
       เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เรื่อง "การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และข้อสังเกตงบการเงินที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์" พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายณฐกร แก้วดี และ นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ เข้าร่วม โดยมี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานเขตฯ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการวางแผนการบริหารงานสหกรณ์ การควบคุมภายใน การสังเกตงบการเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รู้ทันก่อนเกิดการทุจริตเกิดการผิดพลาด เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท มีกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในเขตภาคกลางและนอกเขตจำนวน 157 คน จาก 55 สหกรณ์ ณ โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM