TH | EN

ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะและทำบุญบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
        วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ นางสุนารี มีทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะและทำบุญบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) กล่าวเปิดงาน โดย สสท. ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 
        ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถือเอาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ วันที่ 23 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นผู้นำวิธีการสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาโดยการจัดตั้งสหกรณ์ และเพื่อให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ไทย ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM