TH | EN

การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
[เอกสารแนบ]
          ด้วย คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ชุดที่ 49 ครั้งที่ 11 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 มีมติเห็นชอบ กำหนดสวัสดิการเงินช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก ที่สำนักงานสหกรณ์ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือมหันตภัยอื่น และเพิ่มการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ศพให้แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการจ่ายเงิน ตามเอกสารแนบ
 
 
วันที่เขียนข่าว : 12 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM