TH | EN

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
[เอกสารแนบ]
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม "(ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..)พ.ศ. ...."
 
 
วันที่เขียนข่าว : 12 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM