TH | EN

โครงการสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมนาได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
    
        ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ลงทะเบียน จำนวนสหกรณ์ละ 2 ท่าน เท่านั้น เพื่อสำรองที่นั่ง  
วันที่เขียนข่าว : 12 เม.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM