TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3303433034330343303433034
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5047367450473674504736745047367450473674504736745047367450473674

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชีฯ” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 15-18 และ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
[เอกสารแนบ]
      ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 15-18 และ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี
 
      โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน คนละ 9,000- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 26 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM