TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3571357135713571
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3538130435381304353813043538130435381304353813043538130435381304

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 19 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ]
      ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 19 (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
        ทั้งนี้เพื่อผลิตนักวิชาการทางเศรษฐสหกรณ์ ส่งเสริมการขยายตัวของการสหกรณ์ให้บุคคลต่างๆ ได้เห็นความสำคัญในด้านการสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
 
        โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฟรี เว็บไซต์ http://master-coop.eco.ku.ac.th หรือ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง EC1101 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 0928 และ 0 8 1553 0959
วันที่เขียนข่าว : 19 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM